โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 10 / 30
ห้องเรียน : 225 , 224
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิสานันท์ ชามะรัตน์        2. คุณครูรสิกกานต์ รัตตศิริ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58630 เด็กหญิง กุลปริยา ชีวาจร 4 4 17
2 63003 นาย ชนกานต์ พันโกฎิ 5 16 0
3 57873 นางสาว ธนภรณ์ ทองถิน 5 5 31
4 57876 นางสาว นัญณ์ธนกร ธนันฑ์ตระการกูล 5 15 21
5 59083 เด็กหญิง ปรางแก้ว ธงสันเทียะ 4 12 27
6 58928 นาย พงศ์พิสุทธิ์ พับพิมพ์สัย 4 6 18
7 58152 นางสาว ภริตา มีทา 5 15 35
8 59089 เด็กหญิง ภวิภา เพ็งมา 4 12 31
9 58569 นางสาว วิภาดา จอมใจป้อ 5 10 40
10 58869 นางสาว อุรัสยา วาลมูลตรี 4 6 40