โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : กีฬาบริดจ์ขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 211
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58592 เด็กหญิง จอมขวัญ งามยิ่ง 4 1 18
2 61135 นาย ณัฐกิตติ์ โถชารี 6 3 11
3 56723 นางสาว ธิดาเทพ พลบำรุง 6 13 20
4 57674 นาย ประกาศิต ดรพลก้อม 5 12 3
5 61131 นางสาว ปลายฟ้า ทองเครือ 6 1 30
6 57017 นางสาว ปัณฑิกา โยธาภักดี 6 1 23
7 56630 นาย พงศภร แสงชารี 6 2 1
8 57678 นาย พบธรรม ทนกล้า 5 7 2
9 57003 นาย พัชรพล คำพิชิต 6 3 6
10 58604 นางสาว ฟ้าใส นิยมทอง 4 2 27
11 56705 นาย รณกร นามสีลี 6 2 5
12 61143 นางสาว วลัยพรรณ เพ็ชร์ประภา 6 3 41
13 57006 นาย วิชญะ ทองศรีพงศ์ 6 1 8
14 56985 นางสาว ศริสา สมศรี 6 13 30
15 57026 นางสาว อชิรญา เรืองศิริปิยะกุล 6 1 25
16 57027 นางสาว อริสรา ประไพวรรณ์กุล 6 1 26