โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : รักคณิต
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 4 / 15
ห้องเรียน : 241
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตติศักดิ์ ลีเลิศ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56801 นางสาว กมลลักษณ์ ยะอัมพันธุ์ 6 9 21
2 57245 นางสาว กานดารัสมิ์ เข็มทิพย์ 6 8 38
3 56874 นาย พรภวิษย์ สอนศรี 6 9 3
4 56947 นางสาว หทัยเนตร เดชาพิชญ์ 6 8 28