โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตพิชิตมาร
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 222
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภาคิไนย กะสินรัมย์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58628 เด็กหญิง กฤติยา เพ็งรัตน์ 4 1 16
2 58031 นาย ณรงค์ทรรศน์ เพ็งวิชัย 5 9 15
3 58742 เด็กชาย ทวีสิน อัคสินธวังกูร 4 3 4
4 58990 เด็กหญิง ปาริชาติ เลพล 4 14 36
5 58746 เด็กชาย พฤกษ์ ธรานนท์ 4 1 9
6 58129 นาย พีรพล สิทธิมาตย์ 5 13 11
7 57105 นางสาว ภรภัทร หงส์กาญจนกุล 6 6 37
8 57862 นาย วีรภัทร ประเสริฐสังข์ 5 13 4
9 58791 เด็กชาย ศิกษก ดวงขุนลา 4 7 13
10 58749 เด็กชาย สรยุทธ์ ส่งวิรุฬห์ 4 1 13
11 56689 นางสาว สิริวิมล หาญจริง 6 6 28
12 62190 นางสาว อทิติยา โพธิ์ศรี 6 6 44
13 56927 นาย อภิวุฒิ พิมพ์สุวรรณ์ 6 6 8
14 59178 นางสาว เมริสา กลมเกลา 4 16 36