โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การพัฒนาบุคลิกภาพ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 1138
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุดาพร พาระพัฒน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57824 นางสาว จิดาภา จันทร์ศรี 5 12 25
2 58595 นางสาว ณัชชา สฤษฎีชัยกุล 4 1 20
3 57074 นาย ธิษณาบดินทร์ ดอนสกุล 6 2 11
4 59127 นางสาว นุชวรา นาสูงชน 4 12 24
5 58600 นางสาว ปนัดดา โคตรพจน์ 4 1 24
6 58946 นางสาว ปภาวรินท์ คนล่ำ 4 5 28
7 58100 นางสาว ปริมลดา ศรีธรณ์ 5 14 30
8 58601 นางสาว ปานิตา ศรีอรุณ 4 1 26
9 59129 นางสาว พรนภัส อัศวมนตรี 4 4 34
10 58728 นางสาว พิชญาภา ไพคำนาม 4 1 28
11 57928 นางสาว มนัสชนก สิงหพันธุ์ 5 14 21
12 59135 นางสาว วรรณาภรณ์ ทิพรส 4 7 35
13 58110 นางสาว ศิริกัลยา ชาวดร 5 14 32
14 58687 นางสาว อภิสรา ทิพยนนท์ 4 1 29
15 58779 เด็กหญิง อิสรีย์ รัชธร 4 16 40