โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : กรีฑา
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจักรี ปรินทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62704 เด็กชาย กนกณัฐ นนท์พรมมา 1 10 1
2 61408 เด็กชาย กันตภณ ภูถอดใจ 2 2 1
3 61090 เด็กชาย คุณานนต์ คุณเมืองปักษ์ 3 15 8
4 61825 เด็กชาย ชัยพจน์ สาลีพงษ์ 2 12 4
5 61975 เด็กหญิง ฌาณิฐพัณ ธนัณท์ตระการกูล 2 15 28
6 61044 เด็กชาย ณัฐชนน สุดโต 3 14 6
7 61913 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุทธิประภา 2 14 8
8 61621 เด็กชาย ธนัช เสนานิมิต 2 7 8
9 61581 เด็กชาย ธนัทเทพ พินนอก 2 6 10
10 62672 เด็กชาย ธฤตดล วงษาสันต์ 1 10 9
11 62182 เด็กหญิง นิชานันท์ โฮชิน 3 12 45
12 61790 เด็กชาย ปัณณธร นาแสวง 2 11 11
13 61559 เด็กหญิง ปุณณมาส ดวงสาพล 2 5 31
14 61833 เด็กชาย พชร พชรศิริชัยกุล 2 12 12
15 62186 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เลพล 3 7 22
16 61840 เด็กชาย มนัส ปัตพี 2 12 19
17 60219 เด็กชาย รัชภูมิ บุญโส 3 7 17
18 61587 เด็กชาย รัฐวินทร์ พัดเพ็ง 2 6 16
19 60024 เด็กหญิง อชิรญา ทองสิงห์ 3 3 40
20 60267 เด็กชาย อริยะ แอมสูงเนิน 3 8 20
21 61571 เด็กหญิง อารีญา สมบัติธรรม 2 5 43
22 60250 เด็กชาย เจตภานุ นาราษฎร์ 3 8 4
23 61560 เด็กหญิง ไปรยา เริ่มรักษ์ 2 5 32