โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 223
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนัฏทกร ศรีทำบุญ        2. คุณครูปทิดา เจตรัตนโภคิน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60620 เด็กหญิง กวิสรา กึกก้อง 3 9 22
2 60645 เด็กชาย กิตติภพ อุดหนองเลา 3 10 3
3 60136 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ยุดกลาง 3 5 22
4 60225 เด็กหญิง จิราเจต อัศยาพร 3 7 23
5 61783 เด็กชาย ชนะชัย แก้วเหลา 2 11 4
6 61595 เด็กหญิง ชนัญชิดา สุริฉาย 2 6 25
7 62627 เด็กชาย ชวกร ศรีวิเศษ 1 9 4
8 61617 เด็กชาย ณรงค์ธรรม สอนถม 2 7 5
9 62839 เด็กหญิง ณัชชา ชูพันธ์ 1 14 19
10 61003 เด็กชาย ณัชภูมิ บุณศิริโพธิ์พานิช 3 13 9
11 62843 เด็กหญิง ณิชกานต์ นาสมฝัน 1 14 23
12 61578 เด็กชาย ทวีสุข กนกคุณ 2 6 7
13 62670 เด็กชาย ธนกฤต ราษฎร์ภักดี 1 10 4
14 61786 เด็กชาย ธนภัทร ประะเสริฐสังข์ 2 11 7
15 61071 เด็กหญิง ธัญชนก ทัพซ้าย 3 14 34
16 61007 เด็กชาย บรรณวัชร ฤกษะสุต 3 13 13
17 62991 เด็กหญิง บุญญิสาเกษม แสนขันธ์ 1 14 38
18 61585 เด็กชาย ปิติชา ปัญญภัทร 2 6 14
19 62846 เด็กหญิง ปุญญาดา แสนมาโนช 1 14 26
20 59921 เด็กชาย พงศ์จักร จันทร์ลาศรี 3 1 11
21 61010 เด็กชาย พงศ์ภัทร เฉลิมวิทยานนท์ 3 13 16
22 61793 เด็กชาย พชรดนย์ อนุสุเรนทร์ 2 11 14
23 62860 เด็กชาย พสุ ตันสมรส 1 15 5
24 60149 เด็กหญิง พาขวัญ เทียมสุคนธ์ 3 5 35
25 62676 เด็กชาย ภูวิทย์ จิรันดร 1 9 20
26 61013 เด็กชาย รัชพล ถานอาดนา 3 13 18
27 60170 เด็กชาย วรัญญู แคว้นเขาเม็ง 3 6 12
28 62898 เด็กชาย ศรัณย์ธรรศ อังคพินิจ 1 16 10
29 62800 เด็กชาย ศิวัช เพิ่มพูล 1 12 18
30 61630 เด็กชาย ศุภโชค สมภาร 2 7 18
31 63006 เด็กชาย สหภูมิ แสนลานนท์ 2 11 22
32 62600 เด็กชาย สินธุ์สิระ สีสันต์ 1 8 15
33 60157 เด็กหญิง สุชานันท์ โมลีวิศิลา 3 5 43
34 61632 เด็กชาย อดิเทพ วรวัฒนตระกูล 2 7 20
35 60025 เด็กหญิง อารยา ลาภชูทรัพย์ 3 3 41
36 61045 เด็กชาย เตชินท์ จริยลักษณกุล 3 14 7
37 61058 เด็กชาย เอกภวิษย์ บางทรัพย์ 3 14 20
38 61886 นางสาว แคทลียา เพียร์ซ 2 13 23
39 59920 เด็กชาย แผ่นดิน จินดาปลูก 3 1 10
40 62650 เด็กหญิง ไปรยาพร พยุงทั้ง 1 9 26