โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Board games Dev
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 13 / 15
ห้องเรียน : 234
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58092 นางสาว กรวรรณ ปรียานนท์ 5 15 30
2 56697 นาย กิตติภพ สมศรี 6 8 2
3 58917 นาย ชนกันต์ สมภักดี 4 11 4
4 58009 นางสาว ฐิติรัตน์ ต้นสีนนท์ 5 15 28
5 57984 นาย ณัฐวัฒน์ อินทร์ปัญญา 5 17 5
6 56738 นาย ณัฐวิชช์ วารินทร์ธนากานต์ 6 8 3
7 58850 เด็กหญิง ธนพร รุ่งเรือง 4 5 23
8 57671 นาย ธราธิป ดาวกระจาย 5 11 7
9 59125 นางสาว ธารญา พลวิเศษ 4 5 26
10 58886 เด็กชาย ปราการชลษ์ โสเพ็ง 4 11 14
11 62149 นาย พงศ์พล ประกอบทอง 5 15 16
12 56926 นาย วิริทธิ์พล พลสงคราม 6 8 7
13 59114 นาย อรุโนทัย ไชยเลี้ยว 4 6 26