โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 24 / 30
ห้องเรียน : 235 , 245
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์        2. คุณครูนาคิน สัจจะเขตต์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58625 นางสาว กชกร สุริวงค์ 4 2 17
2 58627 นางสาว กรัณฏรัตน์ อมรเกียรติไพศาล 4 2 19
3 58608 เด็กชาย กัญจน์ มณีรอด 4 3 1
4 56619 นาย กิตติภพ ศรีเชียงสา 6 1 1
5 58122 นาย ชัยธนันท์ รัตนหงษาเศรษฐ์ 5 6 23
6 58612 นาย ณฐมงคล วิรักษา 4 6 7
7 58577 นาย ณภัทร นิลผาย 4 3 3
8 58720 นางสาว ณิชกมล เสียงไพรพันธ์ 4 5 21
9 58614 นาย ธนิสร สิริสุขสง่าพงศ์ 4 3 5
10 58581 เด็กชาย นพเก้า ปัดสี 4 6 12
11 58013 นางสาว บัณฑิตา อนุศรี 5 9 34
12 58805 เด็กหญิง บุณยานุช มะลิซ้อน 4 5 27
13 58583 นาย ปุญญพัฒน์ กิตติธนาภิภักดิ์ 4 4 12
14 58015 นางสาว ปุณยนุช ดวงสา 5 9 35
15 58196 นางสาว พรวิศา ราชบัณดิษฐ 5 6 41
16 58703 เด็กชาย พสธร ศุภมาตร 4 1 11
17 58586 นาย พีรภาส ไพศาล 4 2 9
18 61128 นาย พีรวัส พิบูลย์วรกุล 6 1 12
19 57904 นาย ภัทรพล ทองใบ 5 6 13
20 58621 นาย วรภพ อ่อนภูเวียง 4 13 11
21 58642 นางสาว สุภัสสรา กัลยาบาล 4 3 37
22 57933 นางสาว อคิราภ์ดา กิตติคณานุรักษ์ 5 9 31
23 57211 นาย อรรคเดช คล่องดี 6 17 13
24 58030 นาย ไชยสิทธิ์ ศรีหลัก 5 6 18