โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 30
ห้องเรียน : Easy math
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกัณฐิกา มาวัน        2. คุณครูธีระพงษ์ ชัยบอน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58846 นางสาว กชนิภา อิ่มเสมอ 4 15 18
2 59005 เด็กชาย กรวิชญ์ เมืองแก้ว 4 5 2
3 58752 นางสาว กัญญาภัค ตราชู 4 8 14
4 57089 นางสาว กันตา สุวรรณปักษี 6 3 33
5 62946 นางสาว คชมณี ศรีสังข์ 4 15 19
6 58691 นาย จิรวิชญ์ สุขสงวน 4 4 3
7 56912 นาย ชัญชกร เทียบกว้าง 6 16 8
8 56761 นางสาว ชัญญา โชครวมชัย 6 13 22
9 61212 นางสาว ฑีฆัมกรณ์ ศรีนิธิโชยเดช 6 12 40
10 58693 เด็กชาย ณฐวัฒน์ การุณรักษ์ 4 4 5
11 57094 นางสาว ณัชชา พฤกษะศรี 6 4 36
12 58694 นาย ณัฐพัชร์ คณาดี 4 1 3
13 58759 เด็กหญิง ณัฐรัมภา บุตรศรี 4 15 25
14 59397 นาย ธีรัตม์ น้อยพูล 5 6 27
15 58697 นาย นพรุจฎต์ เมฆประภา 4 1 5
16 58698 เด็กชาย นิธิกร แสงสุข 4 1 6
17 58099 นางสาว นีรชา สิงห์แก้ว 5 12 29
18 57633 นาย ปัณญาวิชญ์ แพงจันทร์ศรี 5 6 3
19 57101 นางสาว ปัณณพร ปานสวัสดิ์ 6 3 34
20 58656 เด็กชาย ปิยภัทร พอจิต 4 3 10
21 59038 นางสาว ปุณห์ญาวดี วรพิมลพงศ์ 4 3 29
22 57055 นางสาว พัทธนันฑ์ ยะรี 6 12 28
23 58705 นาย ภูริปัญญ์ จันทรมงคล 4 1 12
24 58605 เด็กหญิง วลัยพรรณ สร้อยแก้ว 4 3 34
25 58175 นาย วสิษฐ์พล สีละพันธ์ 5 6 25
26 57599 นาย วิโรจน์ ชาญชัยพิชิต 5 6 1
27 58664 นาย ศุภวิชญ์ วรรณการ 4 2 14
28 59159 เด็กชาย อติวิชณ์ ศรีบุญนาค 4 5 14
29 56949 นางสาว อัยนาอ์ งามสมชาติ 6 6 33