โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : KKW Board Game
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 233
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเชาว์วัฒน์ ทองโคตร        2. คุณครูปฏิญญา มุ่งหมาย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56664 นางสาว กฤตยา มงคล 6 16 19
2 56843 นางสาว กฤติยากรณ์ ไทยวังชัย 6 7 26
3 61206 นางสาว กะรัต นุฤทธิ์มนตรี 6 12 34
4 57835 นาย กิตติพิชญ์ ปิยะศิลป์ 5 8 8
5 59097 เด็กชาย คุณานนต์ บุญประสพ 4 6 5
6 61209 นางสาว จิตรลดา โวหารบัณฑิตย์ 6 12 37
7 56621 นาย ชงฆวัฒน์ พนันชัย 6 12 1
8 56717 นางสาว ชญาทิศา ปุ้ยธนาวัฒน์ 6 3 24
9 57153 นาย ชนาธิป ศรีประวงศ์ 6 12 7
10 58611 นาย ชวนากร ลาคำ 4 4 4
11 62970 นาย ดุจภูผา พิมพูทร 4 15 5
12 58168 นาย ธีรธร อังสุนันทวิวัฒน์ 5 9 21
13 57075 นาย ธีระเทพ พรมดวง 6 4 11
14 56703 นาย ปภังกร กิตติศิริวัฒนกุล 6 3 3
15 58147 นางสาว ปัณฑิตา แก้วกระจ่าง 5 14 35
16 57002 นาย พงศกร ตั้งคณาทรัพย์ 6 12 6
17 57789 นางสาว พิชชาภา ภักดีไทย 5 14 16
18 57056 นางสาว พิชญ์จิรา เวชพิชญธร 6 7 36
19 56855 นางสาว ภัทราพร ศรีชนะ 6 8 24
20 59153 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ลมมูลตรี 4 3 11
21 61214 นางสาว รินรดา เสียงสนั่น 6 12 42
22 61224 นางสาว วรัทยา ครองเคหัง 6 13 41
23 62146 นางสาว ศิริธิดา ชาสอน 5 14 39
24 57142 นางสาว สกนธ์วรรณ เลิศไพจิตร 6 8 36
25 57063 นางสาว สุกฤตา หินเธาว์ 6 6 35
26 61226 นางสาว สุวนันท์ ชำกรม 6 13 43
27 61216 นางสาว หยกสมุทร อรุณรัตน์ 6 12 44
28 56711 นาย หาญวิสิฐ เลืองยวี 6 12 2
29 59158 เด็กชาย อชิรวิทย์ กัมปนานุรักษ์ 4 12 14
30 57066 นางสาว อรณภัทร พรมมี 6 4 34