โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 231 , 232
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอัจฉริยา พหลทัพ        2. คุณครูสุทธาภรณ์ พราววิเชียร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58572 นาย กนกพล อภิรัตนวงศ์ 4 13 1
2 58629 นางสาว กัญญาวีร์ วชิรศิริกุล 4 4 16
3 57774 นางสาว คุณัญญา บันเทา 5 11 32
4 58799 เด็กหญิง ชญาณิศา ทรัพย์ศิลาทอง 4 5 17
5 61127 นาย ชวิศ พรหมนอก 6 1 11
6 57982 นาย ฐิติพันธ์ กำธรภิยโพริยะ 5 8 10
7 56675 นางสาว ธนิดา ไกรนอก 6 5 10
8 58721 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ แพ่งศรีสาร 4 13 20
9 57132 นางสาว ธัญญรัตน์ ยุทธพงศ์สุนทร 6 3 36
10 61130 นางสาว นภสร เบญจปิยะพร 6 1 29
11 56724 นางสาว ปภาดา เกิดนาค 6 1 21
12 56650 นางสาว ปัณฑิตา ใจครุฑ 6 1 19
13 59084 เด็กหญิง ปิยธิดา สีดาทัน 4 4 37
14 57659 นางสาว พรหมรักษา ขาวจุ้ย 5 15 17
15 56923 นาย พัทธดนย์ คำปลิว 6 4 5
16 62130 นางสาว พิชชาภา พูลกลาง 5 12 37
17 61133 นาย พีรวิชญ์ ฤทธิล้น 6 2 15
18 61129 นาย ภูริวัต แควภูเขียว 6 1 13
19 57083 นาย วริศ คำสุข 6 2 13
20 57187 นางสาว วิจิตรา วงภูเย็น 6 12 33
21 57022 นางสาว วิภาวี อธิกะ 6 1 24
22 57141 นางสาว ศิริประภา ปัดบุญทัน 6 15 30
23 56733 นางสาว ศิริภา ทาศรีภู 6 1 22
24 56635 นาย ศุภวิชญ์ จันทร์งาม 6 2 2
25 57191 นางสาว สมิตา เรืองวงศ์วิทยา 6 14 37
26 56691 นางสาว สุธาสินี ผลให้ 6 6 29
27 56712 นาย อธิน ศิวบวรวัฒนา 6 1 6
28 58709 นาย อภิวิชญ์ เหมันต์ 4 3 17
29 58734 นางสาว อาทิตยา ดวงคำน้อย 4 3 40
30 62925 เด็กหญิง อารียา จูวัฒนาประเสริฐ 4 1 30