โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ดูดาวเบื้องต้น
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : ลานหน้าห้องวิชาการ
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิริกุล ทาแดง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56908 นาย กฤตชนะ ขวาลา 6 13 6
2 56844 นางสาว กานดาวดี รูปต่ำ 6 8 23
3 59121 นางสาว ชลิดา ทองเชื้อ 4 9 28
4 61194 นางสาว ญาตาวี ปิยะนันท์ 6 10 38
5 58673 นางสาว ธันวรัตน์ ญานสิทธิเวทย์ 4 5 18
6 58967 นาย ธีร์จุฑา ไวโสภา 4 13 8
7 57051 นางสาว ประภาภัทร มณีศรี 6 10 31
8 59223 นางสาว พลอยลดา อุตสาหมงคลชัย 4 10 26
9 57164 นาย พาทิศ ผิวรัตน์ 6 13 10
10 58838 นาย ภาคิน คำแสน 4 6 11
11 56938 นางสาว รสิกา ภูกิ่งเงิน 6 16 27
12 56838 นาย ราชวัตร เพ็ชรแก่น 6 10 9
13 58973 นาย รุ่งรดิศ ไร่ขาม 4 16 9
14 56987 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ด้วงวังหิน 6 11 39
15 57211 นาย อรรคเดช คล่องดี 6 17 13
16 56990 นางสาว อาภาดา ผิวแดง 6 11 40