โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 122
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภาสกร แสงนิกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57621 นาย จิตรทิวัส ตรีศุภกานต์ 5 10 1
2 57623 นาย ชญานิน อินทะเรืองศร 5 11 1
3 61161 นางสาว ชัญญานุช ภูแท่งแก้ว 6 5 31
4 56809 นางสาว ทอฝัน ทองศรีสุข 6 7 23
5 58032 นาย ธนดล ธรรมเวชวิถี 5 10 10
6 57738 นางสาว นันท์นภัส พงศ์เลิศธนาธร 5 5 23
7 57964 นางสาว ปฐมาภรณ์ คณาจันทร์ 5 5 34
8 56683 นางสาว พุทธรักษา ประเสริฐทรง 6 3 20
9 58130 นาย ภูมิรัตน์ ฉิมเพ็ง 5 10 22
10 56814 นางสาว วณิชชา ธีระศิลป์ 6 7 25
11 56686 นางสาว วรันธร ใจเที่ยง 6 3 21
12 58292 นางสาว สชญา ศรีจูม 5 5 41
13 57749 นางสาว สรัญญา ศรีโยธา 5 5 25
14 56988 นางสาว สุประวีณ์ คำอ้อ 6 5 17
15 58022 นางสาว อภิชญา ศรีลางค์ 5 5 36