โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : MATH FOR FUN
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 1148
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57048 นางสาว กฤติณา จิตต์เภตรา 6 3 32
2 58668 นางสาว กัลป์ณิศา พันธุ์ทอง 4 3 26
3 56698 นาย คณิศร เลิศร่วมพัฒนา 6 4 1
4 57235 นาย ชัยวัฒน์ บุญสร้าง 6 11 28
5 57049 นางสาว ธิญาดา เดชรัตน์ 6 4 32
6 61133 นาย พีรวิชญ์ ฤทธิลัน 6 2 15
7 56855 นางสาว ภัทราพร ศรีชนะ 6 8 24
8 58683 นางสาว ภัสสร ภัทรวดีลักษณ์ 4 3 29
9 56729 นางสาว มุนินท์ ธรรมวงษ์ 6 8 18
10 58684 นางสาว รุ่งนิชารัตน์ พลงาม 4 3 30
11 56707 นาย วรากร ลดาวัลย์ 6 2 6
12 57083 นาย วริศ คำสุข 6 2 13
13 57061 นางสาว ศรัณย์พร วิธีดี 6 8 34
14 57063 นางสาว สุกฤตา หินเธาว์ 6 6 35
15 58686 นางสาว อธิชา พรพิรุณโรจน์ 4 3 31
16 57066 นางสาว อรณภัทร พรมมี 6 4 34