โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Five a side
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : สนามหญ้าเทียม
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59098 นาย จักรพงษ์ ศิลาอาสน์ 4 16 11
2 59191 นาย ธนบดี สร้อยอั้ว 4 16 15
3 58834 นาย ธาดาวุฒิ ยาตา 4 14 4
4 62942 นาย ธีรนันท์ ปิตกพงศ์ดำรง 4 14 17
5 58082 นาย ธีรเมธ เศษสุวรรณ 5 10 17
6 59194 นาย นพกร ระดาเขต 4 14 15
7 58968 นาย นันทกร ผายแสง 4 16 7
8 58659 นาย พงศกร แก้วผล 4 14 1
9 59197 นาย พัทธนันท์ ทับบุญ 4 11 27
10 59064 นาย ภูจรัส วิมลโนช 4 8 11
11 62123 นาย วชิรวิทย์ พนมเริงไชย 5 12 15
12 59201 นาย ศักดิ์รวิชญ์ ถิร์รัชช์บวรชัย 4 7 17
13 62953 นาย ศิวกร ผุยเจริญ 4 16 19
14 59159 นาย อติวิชณ์ ศรีบุญนาค 4 5 13
15 59070 นาย อานุภาพ อุดม 4 7 13
16 59109 นาย เมธาสิทธิ์ จึงมีชัย 4 14 13