โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ตัดคลิปสร้างสรรค์ลง TikTok กัน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 135
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทัศนีย์ แสงศรีเรือง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56802 นางสาว กรวรรณ ชนาเทพาพร 6 14 22
2 58094 นางสาว กวิสรา เถื่อนนาดี 5 7 32
3 62117 นาย กิจพัฒน์ ภูเต้าทอง 5 12 9
4 57622 นาย จุฬา ราชบัณฑิต 5 12 2
5 57176 นางสาว ฐิติรัตน์ นันทา 6 16 33
6 56914 นาย ณภัทร อนุตรอังกูร 6 14 4
7 56810 นางสาว นภัสสรณ์ โชติทรัพย์นิมิตร 6 8 22
8 58098 นางสาว นันท์นภัส เหล่าพิเดช 5 7 34
9 56702 นาย นำชัย บุญจันทร์ 6 11 2
10 58947 เด็กหญิง ปริยากร เชื้อแสดง 4 9 19
11 62131 นางสาว พิชญ์นาฎ แก้วกู่ 5 12 38
12 57190 นางสาว ศิโรรัตน์ วัชรานุสรณ์ 6 16 36
13 57784 นางสาว เบญจพร สิริลักขณาภรณ์ 5 12 23
14 57184 นางสาว เพ็ญพิชชา พงษ์รัตน์ 6 15 32