โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Health Science Help me pls.
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 244
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอารียา วัฒนวิมลภิญโญ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61158 นางสาว ชญาภา คำนวน 6 5 28
2 61162 นางสาว ญาดา ณ ระนอง 6 5 32
3 57175 นางสาว ฐิติชญา วงศ์ราชา 6 5 22
4 57071 นาย ทรัพโยดม ทวีชีพ 6 4 10
5 57159 นาย ธนภัทร อนุเดชากุล 6 5 7
6 61166 นางสาว นพรดา ไชยคำ 6 5 36
7 57054 นางสาว พรนภัส หงษ์คำ 6 5 19
8 61167 นางสาว พาขวัญ สาวิยะ 6 5 37
9 57183 นางสาว พิชชาภา วันตา 6 5 24
10 61169 นางสาว รัชดาพร โพธิ์ศรี 6 5 39
11 56900 นางสาว วาสนา สังฆะคาม 6 5 15
12 61170 นางสาว ศิริประภา วาปีโส 6 5 40
13 57064 นางสาว สุณิชา ถนอมชาติ 6 5 20
14 58708 เด็กชาย สุทธิภัทร เชาวรัตน์ 4 4 15
15 61172 นางสาว สุธาภา สารแสน 6 5 42