โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : BARTER GAME ONLINE 2023
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : หน้าห้อง 323
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูยศวัฒน์ พาผล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57914 นางสาว กฤตชญา ประเสริฐไทย 5 7 24
2 58870 เด็กชาย กันตพัฒน์ พิมพ์แมน 4 12 1
3 57958 นางสาว ชญานิศ ไชยสถิตย์ 5 7 26
4 58877 นาย ชยพล งามเจริญ 4 17 4
5 56950 นาย ถิรคุณ สุวรรณไตรย์ 6 11 20
6 56786 นาย ธีรภัทร ชิณศรี 6 11 8
7 57117 นาย นนท์ปวิธ อึ้งอารุณยะวี 6 11 24
8 59151 เด็กชาย บูลเศรษฐ์ ไทยสิริกุล 4 11 12
9 62968 นาย ปราณ ดีอุดมจันทร์ 4 10 6
10 58700 นาย ปัณณทัต อุ่นศิวิไลย์ 4 3 9
11 56788 นาย พงศภัค เอติรัตนะ 6 11 9
12 56877 นาย ภูริวัฒน์ ชูเนตร 6 11 18
13 56796 นาย วีรภัทร แหม่งปัง 6 6 5
14 56799 นาย สุรนันท์ พนมอุปถัมภ์ 6 11 15
15 58023 นางสาว อรณิชา ดีชื่น 5 7 30