โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับเกมส์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : 1138
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุดาพร พาระพัฒน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58938 นางสาว กัลยกร เหล่าสมบัติ 4 17 19
2 58795 นางสาว กุลิสรา ถาดวิจิตร 4 3 38
3 62958 นาย คมกริบ ราชขำ 4 17 13
4 58801 นางสาว ชัญญานุช กุลจิตติเธียร 4 1 28
5 57201 นาย ณฐพัฒน์ สุริยันต์ 6 6 23
6 58740 นาย ดิลวิล มูลบัวภา 4 5 3
7 56674 นางสาว ธนภรณ์ ช่างเหล็ก 6 6 27
8 58803 นางสาว ธัญรดา ศิริทองสุข 4 4 35
9 58805 นางสาว บุณยานุช มะลิซ้อน 4 5 28
10 58763 นางสาว ปัญญารัตน์ โจซิ้ม 4 13 21
11 56895 นางสาว ปาลิดา กุลจิตติเธียร 6 6 31
12 58749 นาย สรยุทธ์ ส่งวิรุฬห์ 4 1 14
13 56691 นางสาว สุธาสินี ผลให้ 6 6 29
14 58687 นางสาว อภิสรา ทิพยนนท์ 4 1 25
15 58823 นางสาว อารียา จรุงนันทกาล 4 7 25
16 56907 นางสาว อินทราณี สะตะ 6 6 32