โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ศิลปะการเเต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : 434
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวราภรณ์ หล้าหาร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58590 นางสาว กมลทิพย์ คำละมูล 4 2 18
2 56802 นางสาว กรวรรณ ชนาเทพาพร 6 14 23
3 58627 นางสาว กรัณฏรัตน์ อมรเกียรติไพศาล 4 2 21
4 58894 นางสาว กัญญาณัฐ ม่วงอ่อนพะเนา 4 10 15
5 62110 นางสาว กุลณพฤกษ์ อาจสม 5 4 37
6 58720 นางสาว ณิชกมล เสียงไพรพันธ์ 4 5 19
7 58597 นางสาว ธนพร ภาระพงษ์ 4 3 19
8 58850 นางสาว ธนพร รุ่งเรือง 4 5 30
9 57875 นางสาว ธนิศร มาตะยา 5 4 30
10 58636 นางสาว ปณิชา อ้วนพรมมา 4 3 22
11 58600 นางสาว ปนัดดา โคตรพจน์ 4 1 19
12 58809 นางสาว พชรกมล หมื่นเจริญ 4 13 24
13 56897 นางสาว พิณิฌา ทัตตานนท์ 6 9 27
14 58603 นางสาว พิยดา นามจูม 4 13 15
15 58908 นางสาว ภิญญาพัชญ์ จันชา 4 16 26
16 59091 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญอนันต์ 4 17 27