โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 30
ห้องเรียน : ลานหน้าห้อง 612
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนรินทร รัตนทา        2. คุณครูจุรีภรณ์ ปรินทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57846 นาย กนกพล โพธิ์ศรี 5 6 11
2 58938 นางสาว กัลยกร เหล่าสมบัติ 4 17 18
3 57848 นาย ขุนพล อิทธิชัยโย 5 9 4
4 57849 นาย จิรวิชญ์ บุญหล้า 5 14 4
5 59211 เด็กหญิง ฐิตาพร ชาลี 4 10 14
6 62959 นาย ณัฏฐชัย คงชมชัยวัฒน์ 4 17 5
7 56951 นาย ธนบดินทร์ หมั่นเดช 6 13 7
8 62187 นางสาว ธนิดา เวียงแก้ว 4 13 19
9 58081 นาย ธันฐกรณ์ พัฒนโพธิ์ 5 10 16
10 58056 นางสาว ธารา แก้วเจริญวงษ์ 5 17 25
11 57962 นางสาว ธิดารัตน์ ลิ้มเจริญ 5 9 32
12 59036 นางสาว ปณิดา ชโยดมชวลิต 4 11 34
13 57965 นางสาว ปรีชญาน์ นามโยธี 5 9 33
14 57855 นาย ปองเดช พงรัตนะสกุล 5 14 6
15 59085 นางสาว ปิยธิดา สุทธากร 4 16 29
16 57991 นาย พงศ์ศิริ แกมคำ 5 16 9
17 59219 เด็กหญิง พรพรรณ ธีระศิลป์ 4 16 30
18 57816 นาย พุฒิพงษ์ น้อมระวี 5 9 3
19 59041 นางสาว ภลินี เสียงไพรพันธ์ 4 15 35
20 57905 นาย ภาคภูมิ ยิ้มชัยภูมิ 5 15 4
21 59042 นางสาว วนิดา ผาจันทา 4 5 33
22 59227 เด็กหญิง วีรภัทรา โกษาแสง 4 6 38
23 59022 นาย ศิรชัช ราชบุญเรือง 4 12 10
24 59043 นางสาว ศิริปานวาด ธรรมศิรินิเวศ 4 5 36
25 57978 นางสาว ศุภิสรา จันทองอ่อน 5 12 28
26 58935 นาย สุภัควี คำดี 4 17 15
27 58936 เด็กชาย อติวิชญ์ แก้วพิกุล 4 17 16
28 58958 นางสาว อรรัมภา สุระวนิชกุล 4 5 40
29 58001 นาย โอบนิธิ พิเชฐเรืองไชย 5 9 14