โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การละเล่นพื้นบ้าน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : ลานหน้าอาคาร 8
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกรรณิกา พลพุฒ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60622 เด็กหญิง กัญญาภัทร สุขสวัสดิ์ 3 9 24
2 61696 เด็กชาย คณาธิป รุ่งเพ็ชรวงศ์ 2 9 1
3 60271 เด็กหญิง จิรัชญา ลุนใต้ 3 8 25
4 61019 เด็กหญิง ชนาภา เสนาสิงห์ 3 13 25
5 61702 เด็กชาย ณปกรณ์ ภูมิคอนสาร 2 9 7
6 60275 เด็กหญิง ณัฐนรี ไม้ดี 3 8 29
7 61891 เด็กหญิง ธนภรณ์ หล่มช่างคำ 2 13 28
8 61981 เด็กหญิง นิรมล ศรศักดา 2 15 34
9 62569 เด็กหญิง บุญยวีร์ ระวินู 1 7 24
10 61709 เด็กชาย ปฏิญญา ศรีน้อย 2 9 14
11 61626 เด็กชาย ปพนธนัย ศิริคุณ 2 7 13
12 61857 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชินธรัณเศรษฐ์ 2 12 36
13 62884 เด็กหญิง พิชชาภา นพรัตน์ 1 15 34
14 61711 เด็กชาย พิตรพิชัย ทองเพชร 2 9 16
15 61984 เด็กหญิง ภัสราวดี หอมดวง 2 15 37
16 62832 เด็กชาย มงคลชัย จันทสุข 1 14 13
17 60288 เด็กหญิง ศิรประภา กองผาพา 3 8 42
18 60640 เด็กหญิง สุกัญญา ประสมทรัพย์ 3 9 42
19 61714 เด็กชาย สุภัคพิเชสย์ บำรุงธนากุล 2 9 19
20 60290 เด็กหญิง อรวรรยา สมตา 3 8 44
21 61988 เด็กหญิง อริสา พนาวัลย์สมบัติ 2 15 41
22 62207 เด็กชาย อัครราช ตาลดง 2 7 22
23 62661 เด็กหญิง อารยา อารมณ์ดี 1 9 39