โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เวทคณิต
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : 232
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุภัทรา โพธิ์หล้า        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61487 เด็กชาย กฤตานนท์ มณีนารถ 2 4 1
2 62333 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทิพจร 1 1 18
3 61509 เด็กหญิง กานต์พิชชา บุษบา 2 4 22
4 62411 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ โง๊ะบุดดา 1 3 24
5 61493 เด็กชาย ชยางกูร รำพึง 2 4 6
6 62474 เด็กชาย ชวลิต ศรีวิจารย์ 1 4 20
7 61495 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ เศรษฐนิโรจน์ 2 4 8
8 61043 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ จุลพันธ์ 3 14 5
9 62430 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วสีโสร์ 1 4 3
10 61498 เด็กชาย ธนกร ศรีชมภู 2 4 11
11 61787 เด็กชาย ธัญญ์ แก้วไกรสร 2 11 8
12 62323 เด็กชาย ปัญจเสกข์ มีกง 1 1 8
13 61525 เด็กหญิง รติอร โพธิ์อุดม 2 4 38
14 62442 เด็กชาย วุฒิชัย จึงจรัสทรัพย์ 1 4 14
15 62801 เด็กชาย สมิทธิ์ ชูเนตร 1 13 16
16 61124 เด็กหญิง อชิตะ โกธา 3 15 43
17 62447 เด็กชาย อรุณรัตน์ ต้นกันยา 1 4 19
18 62446 เด็กชาย อาชวิน จำนงชอบ 1 4 18
19 62440 เด็กชาย เมธิชัย ศิริมั่น 1 4 12
20 62711 เด็กชาย แทนไท พิทยาวุธวินิจ 1 10 16