โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ศึกษาชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 146
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูขัตติยา ขัตติยะวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58562 นางสาว กมลชนก มาลาเว 5 7 39
2 59116 นางสาว กมลพรรณ สุริยา 4 14 17
3 61229 นาย กานตภัช เวชประชา 6 14 14
4 58184 นางสาว ชฎาพร ธีรวงศ์ 5 8 41
5 57777 นางสาว ชลดา เนตรสมจิตร 5 8 19
6 58188 นางสาว ณัฏฐณิชา ภู่ระย้า 5 10 35
7 58191 นางสาว ณัฐนิชา แก้วปัตตา 5 10 36
8 58965 นาย ธนภัทร สมาน 4 14 4
9 57969 นางสาว พรปวีณ์ นามเหล่า 5 17 22
10 58104 นางสาว พิชชาภา รามศรีดา 5 17 29
11 58017 นางสาว พิณชุติกาญจน์ นะชา 5 8 34
12 62164 นางสาว ศิศิรา พินิจ 5 17 39
13 58203 นางสาว สุชาวดี อาปะหัง 5 15 38
14 58665 นาย สุวพิชญ์ ศุภมาตร 4 14 15
15 58845 นาย อภิสิทธิ์ ชัยมหา 4 14 16