โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : หมากรุกไทย-สากล
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 145
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูชุมพร อินทรจักรพงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56638 นางสาว กฤติยาภรณ์ จันทร 6 3 14
2 58140 นางสาว ชินานาง โยธาธรณ์ 5 5 39
3 56671 นางสาว ณัฐธิดา หล้าจันทร์ 6 8 13
4 56624 นาย ตติพล พลพาณิชย์ 6 1 2
5 58169 นาย ธีรภัทร รอดรักษา 5 6 24
6 57672 นาย นฤบดิณฐ์ แสงปานดี 5 11 8
7 56651 นางสาว พักตร์พิมล เทพศรี 6 1 20
8 58813 เด็กหญิง ภัทราภา มหานิล 4 4 35
9 58788 นาย มหรรณพ จันทรมงคล 4 5 12
10 58588 เด็กชาย ยศวริศ สีวันดี 4 7 10
11 56661 นาย ศิวะดล พัฒนโพธิ์ 6 10 2
12 59066 นาย สิทธิพล ใจครุฑ 4 12 13
13 56636 นาย อชิรวิทย์ ขุนทอง 6 8 1
14 58624 นาย อเล็กซันเดะริ เลห์โตเน็น 4 1 14
15 59052 เด็กชาย เคนโซ บูเตต์ 4 16 2