โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Netflix English
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 521
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิณวดี บัวแตง        2. คุณครูกมลพัชร ไชยาดุลานันท์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59909 นางสาว จิดาภา อ๋องเอื้อ 5 8 43
2 58782 นาย ชยุตม์ ยังสุข 4 8 4
3 61230 นาย ฐาปนินทร์ มังธานี 6 14 16
4 58757 นางสาว ณัชชา อุตสาหะ 4 8 14
5 58879 นาย ณัฐจักร์ โชติทรัพย์นิมิตร 4 17 7
6 58758 นางสาว ณัฐณิชา วนารักษ์ 4 8 15
7 58760 นางสาว ธมลวรรณ โคตรชุม 4 8 16
8 59103 นาย ธรรมนูญ เจนวิพากษ์ 4 8 12
9 59168 นางสาว นรีกานต์ โพธิกนิษฐ์ 4 8 35
10 58785 นาย ปฏิภาณ ชาญสุวรรณ 4 2 11
11 58014 นางสาว ปฐมาภรณ์ เกื้อวงศ์ตระกูล 5 6 36
12 61237 นางสาว ปวัณรัตน์ ภัทรสิริโรจน์ 6 14 43
13 59175 นางสาว พิชญ์สินี ศุทธชัย 4 8 36
14 59177 นางสาว พิมพ์เพียงเพ็ญ ภูสอดเงิน 4 8 37
15 58767 นางสาว มนัญชยา ศรีคุ้ม 4 8 18
16 57139 นางสาว มาริยะฮ์ สุวรรณธาดา 6 13 32
17 58768 นางสาว ฤทัยรัตน์ สุมงคล 4 15 20
18 58769 นางสาว ลลิตวดี เรือนงาม 4 4 34
19 57060 นางสาว วรกมล ทิพย์ตำแย 6 8 33
20 58956 นางสาว วริศรา ต้นกันยา 4 8 27
21 57084 นาย วศิน ตีระสุชัย 6 8 9
22 59001 นางสาว ศิริดาวัลย์ ชาตยานนท์ 4 12 24
23 57037 นาย ศิวัช สุภาปัญญากุล 6 16 10
24 61175 นาย สัญญพงศ์ ศิริสุนทรกุล 6 6 25
25 58819 นางสาว สิริกัญญา ปะลา 4 8 22
26 56693 นางสาว สุรัสวดี แก้วพรม 6 14 21
27 57127 นาย หนึ่งตะวัน โคตรทิพย์ 6 10 19
28 58793 นาย อดิเทพ แสงงาม 4 8 8
29 58778 นางสาว อลิซาเบท ภูมี เทเลอร์ 4 8 21
30 58784 นาย เตชินท์ สุขประสบโชค 4 8 6
31 61239 นางสาว เอวิตา สุขเจริญ 6 14 45
32 58789 นาย โรจนวงศ์ แข็งขัน 4 5 6