โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 113
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกัญญา เกื้อกูล        2. คุณครูธัญณรัตน์ ปรินทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58181 นางสาว กมลพร ตั้งวินิต 5 6 39
2 62958 นาย คมกริบ ราชขำ 4 17 2
3 62205 นางสาว จิดาภา พรรณวงศ์ 5 12 41
4 58753 นางสาว จิรภิญญา กงวงษ์ 4 4 20
5 56846 นางสาว ชนิษฐา ศรีสวัสดิ์ 6 15 24
6 58755 นางสาว ชวิศา บุญไทย 4 2 21
7 58187 นางสาว ณริณร์ศิริ อินทรศิริ 5 6 40
8 62127 นางสาว ณัชชา จันทร์สนาม 5 12 34
9 59010 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เลี้ยงประเสริฐ 4 15 4
10 57575 นางสาว ณิชาภัทร ถีอาสนา 5 12 18
11 58761 นางสาว ธรรยาพร ปุ้งมา 4 4 25
12 56678 นางสาว ปภาวรินท์ ติยะโคตร 6 12 16
13 58725 นางสาว ปวริศา ขันธะหัตถ์ 4 3 27
14 59015 นาย พงศ์นริศร์ บุญพลอยสมบัติ 4 11 15
15 58858 เด็กหญิง พิชชาภรณ์ วิศิษฎ์เสรี 4 13 26
16 59040 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทวีชนม์ 4 17 30
17 57638 นาย ภาคภูมิ คงแตง 5 5 4
18 58859 นางสาว ภาสินี ทัตตานนท์ 4 13 31
19 57792 นางสาว มนัสนันท์ ทัศนาวิวัฒน์ 5 12 24
20 57682 นาย รชต เต็งคิว 5 5 8
21 59091 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญอนันต์ 4 17 34
22 58769 นางสาว ลลิตวดี เรือนงาม 4 4 37
23 59065 เด็กชาย วรภัทร หิรัญพรหม 4 13 12
24 62935 นางสาว วิรดา ศรีนาทม 4 4 38
25 62133 นางสาว ศิริฉัตร นันสอาด 5 12 40
26 58731 เด็กหญิง สรัลชนา ปรินทอง 4 4 40
27 58774 นางสาว สาวิตรี สักขวา 4 3 35
28 56906 นางสาว สุภาพร มะลิพันธ์ 6 16 26
29 58732 นางสาว สโรชา ถนอมกุล 4 4 39
30 56946 นางสาว โสวจัสสตา ศรัทธามหาดำรงค์ 6 16 30