โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 144
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิวะ ปินะสา        2. คุณครูภัทรวดี นามวงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58937 เด็กหญิง กัญญารัตน์ รามคำ 4 12 17
2 58574 เด็กชาย ขจรยศ ไชยฤทธิ์ 4 12 3
3 58982 เด็กหญิง จิตรประภา ภูครองจิตร์ 4 12 18
4 58941 เด็กหญิง ชญาดา เพชรประกายพร 4 7 22
5 58647 เด็กชาย ชวัลกฤติ หุมสิน 4 5 3
6 58944 เด็กหญิง ณณิฐา แสนลานนท์ 4 15 24
7 58576 เด็กชาย ณภัทร์ แสงคำ 4 5 5
8 58717 นางสาว ณัฐกานต์ โล่ลา 4 3 24
9 58945 เด็กหญิง ณัฐณิชา จูนก 4 5 20
10 62928 นาย ดิษฐวัฒน์ ศิริศักดิ์ 4 2 5
11 62939 นาย ประกฤษฎิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ 4 12 8
12 57675 นาย ปิติพัฒน์ ลิ่มสกุลชูโรจน์ 5 5 6
13 62922 นาย ปิยวัฒน์ แสนโคตร 4 1 7
14 58970 นาย ปิโยรส ปิยะนันท์ 4 6 14
15 58582 นาย ปีติกานต์ คมขำ 4 6 15
16 58658 เด็กชาย ปุณณทัศ ไชยชนะ 4 1 8
17 58546 นางสาว ปุณณภา ลิ้มธนาคม 4 2 24
18 58659 เด็กชาย พงศกร แก้วผล 4 14 9
19 58951 เด็กหญิง พิชญาภา ศรีวิชา 4 7 29
20 58587 เด็กชาย ภคชัย หงส์วิลัย 4 2 10
21 58620 เด็กชาย ภูวิศ คำแสน 4 2 12
22 59019 เด็กชาย รวิวัฒน์ ศรีเคน 4 7 12
23 58972 นาย ริชการ สมถวิล 4 3 14
24 58662 นาย วริทธินันท์ ดรหมั่น 4 3 15
25 62929 เด็กชาย วีรากร ระวีกุล 4 2 13
26 58663 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ลีศิริกุล 4 11 25
27 59024 เด็กชาย สุพัชรนันท์ ถนิมลักษณ์ 4 13 13
28 62937 นาย อภิวิชญ์ สังข์อยุทธ์ 4 6 25
29 58623 เด็กชาย อภิวิชญ์ ปาลสาร 4 12 15
30 58978 นาย เสฏฐวุฒิ สุดเพาะ 4 9 5