โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : แต้มบุญ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 48 / 45
ห้องเรียน : 131
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล        2. คุณครูณัชทัต ลิมป์เศวต        3. คุณครูกุลธิดา ทีน้อย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56865 นาย กฤตพร จันทร์โสม 5 7 1
2 57823 นางสาว กฤตยา มัคคะน้อย 5 6 33
3 57871 นางสาว กวิสรา นามบุดดี 5 6 35
4 57041 นางสาว กัณยาวีร์ วัชเรนทร์สุนทร 6 4 28
5 56887 นางสาว จรณินท์ โชติมุข 6 17 20
6 57600 นางสาว จิรภิญญา วงษ์ปัญญา 5 2 13
7 58754 นางสาว ฉัตรพลอย ปัญญารัตนวงศ์ 4 14 19
8 58798 นางสาว ฉัตรเพชร ปัญญารัตนวงศ์ 4 14 20
9 57153 นาย ชนาธิป ศรีประวงศ์ 6 12 7
10 57572 นางสาว ชนิดาภา ฤทธิธนาทรัพย์ 5 4 16
11 57200 นาย ชวัลวิทย์ นามโคตร 6 12 8
12 57778 นางสาว ญาณิษา โคตรพัฒน์ 5 4 29
13 58270 นาย ฐกฤต ศรีวัฒนาปิติกุล 4 4 1
14 61165 นางสาว ณัฐวิภานันท์ ชาวเหนือ 6 5 35
15 58051 นางสาว ณิชาภัทร เวินเสียง 5 6 37
16 58802 นางสาว ดากาณดา ศิริแก้ว 4 5 27
17 61184 นางสาว ตติยากรณ์ มูลสาร 6 8 40
18 57736 นางสาว ทักษอร ศรีแก้ว 5 4 27
19 57697 นางสาว ทัสวรรณ ภูตะโชติ 5 4 23
20 59081 นางสาว ธนัญญา จำปาพันธุ์ 4 14 29
21 57781 นางสาว ธนาพร อันทะปัญญา 5 6 31
22 57782 นางสาว ธัญรดี น้อยสุข 5 8 20
23 59036 นางสาว ปณิดา ชโยดมชวลิต 4 11 37
24 57608 นางสาว ปภาวรินทร์ อาจชมภู 5 2 15
25 59083 นางสาว ปรางแก้ว ธงสันเทียะ 4 12 26
26 57787 นางสาว ปีติพร สังขะบุญญา 5 5 29
27 58195 นางสาว ปุณยนุช บุตรจันทร์ 5 5 40
28 57182 นางสาว พรหมพร พรมรักษา 6 17 32
29 61153 นางสาว พิชญ์สิณี รัตนแสนวงษ์ 6 4 43
30 61270 นางสาว พิทยาภรณ์ นิกรเทศ 6 17 41
31 58995 นางสาว ภรนภัทร สีอ่อน 4 8 31
32 57679 นาย ภัทรพล พอจิต 5 4 6
33 61203 นาย ภาคิน อุตสาหะชัย 6 12 10
34 62097 นางสาว ภิญญาพัชญ์ พลคำมาก 5 2 30
35 57791 นางสาว ภูษณิศา ตรัสศรี 5 8 22
36 57974 นางสาว วชิรัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา 5 13 23
37 57661 นางสาว วิชญาดา นิ่มนาง 5 6 30
38 62114 นางสาว ศิริพรรณ เทกอง 5 4 41
39 56635 นาย ศุภวิชญ์ จันทร์งาม 6 2 2
40 57687 นาย ศุภเศรษฐ์ พุทธา 5 4 7
41 61275 นางสาว สิรินญา นาใจดี 6 15 41
42 61172 นางสาว สุธาภา สารแสน 6 5 42
43 58820 นางสาว สุภามาศ ราชแสงพิรุน 4 6 34
44 61249 นางสาว อัญมณี เกื้อกูล 6 15 40
45 58114 นางสาว อาทิติยา สีระรวม 5 4 33
46 57150 นางสาว อารญา สาลีวัน 6 17 29
47 57579 นางสาว เมธาวี บัวขวา 5 4 17
48 62098 นางสาว โสภิดา ไพละออ 5 2 31