โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : STEM แบบเต็ม STEAM club
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 123
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูแพรวสุภา เหล่าศิริ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61156 นางสาว กมลชนก โพธิ์มูล 6 5 26
2 58120 นาย จักรินทร์ ปาลสาร 5 6 22
3 57012 นางสาว ชญาภา อินสมเชื้อ 6 2 20
4 61159 นางสาว ชนันธร ดอนชัย 6 5 29
5 61160 นางสาว ชนาพร ไสยกิจ 6 5 30
6 57199 นาย ชนาภัทร สาสิมมา 6 1 10
7 57154 นาย ชนุดม สุวรรณไกรษร 6 15 9
8 56996 นาย ชัยวรรธน์ ติยวรนันท์ 6 4 6
9 61164 นางสาว ณัฐรวี ฉายาวงศ์ 6 5 34
10 61184 นางสาว ตติยากรณ์ มูลสาร 6 8 41
11 57021 นางสาว รสิตา ทรัพย์สงวนชัย 6 2 24
12 57025 นางสาว สุพรรณิชา รักษ์มณี 6 2 25
13 57086 นาย สุวิจักขณ์ สิงห์โตหิน 6 4 12
14 56861 นางสาว อชิรญา ดวงเศษวงษ์ 6 8 26
15 56821 นางสาว อารีรัตน์ ประดับเขตร 6 12 25