โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Korean Language
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 522
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทิวาทิพย์ ภูสะทด        2. คุณครูนราวดี จังหาร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61207 นางสาว กัญญาภัค เรืองตังยาน 6 12 35
2 61208 นางสาว กานติมา เดือนกอง 6 12 36
3 57042 นางสาว จิดาภา ภานนท์ 6 17 27
4 58800 นางสาว ชนกพร ฉิ่งศิริ 4 9 12
5 58008 นางสาว ญาณิศา ภูนิละมัย 5 8 33
6 56647 นางสาว ณัฐพร จิรกุลสมโชค 6 3 16
7 56976 นางสาว ณัฐริณี ไชยนิจ 6 13 29
8 62187 นางสาว ธนิดา เวียงแก้ว 4 13 39
9 56676 นางสาว นภัสวรรณ หมื่นแก้ว 6 8 15
10 58635 นางสาว บุณยวีร์ หวานเนื้อ 4 1 23
11 58900 นางสาว ปณิชา สังธนากุล 4 12 19
12 57052 นางสาว ปาณิศา อำพล 6 8 31
13 58990 นางสาว ปาริชาติ เลพล 4 14 25
14 57053 นางสาว ปิยมาพร ฤทธิ์ลือไกล 6 8 32
15 58764 นางสาว ปุณณภา นิลบรรพต 4 13 22
16 57831 นางสาว พรชนก ระดาเขต 5 9 26
17 57883 นางสาว พิมพ์มาดา ตันทะอธิพานิช 5 5 32
18 58682 นางสาว พิมพ์ลภัส อินยิ้ม 4 3 28
19 57256 นางสาว พุทธิพร สอนโก่ย 6 8 38
20 57560 นาย ภานุพงศ์ สาแหรกทอง 5 3 3
21 57928 นางสาว มนัสชนก สิงหพันธุ์ 5 14 22
22 57231 นางสาว วริศรา กุญแจทอง 6 17 36
23 58773 นางสาว วิชญาพร แซ่อั้ง 4 8 19
24 56984 นางสาว ศราสินี นาคคำ 6 17 26
25 58155 นางสาว ศศิกาญจน์ มุงคุณ 5 6 38
26 57145 นางสาว สุพิชญา เทเวลา 6 17 28
27 56653 นางสาว สุภานัน น้อยผาง 6 12 14
28 59182 นางสาว สุมิตา สุวรรณเมฆ 4 13 37
29 59157 นาย อชิตะ จรุงนันทกาล 4 16 14
30 56654 นางสาว อภิณห์จันท์ ธนัตพรภิญโญ 6 12 15
31 62152 นาย อัมรินทร์ วงศ์วิจิตรกุล 5 16 14
32 59145 นาย เตชินท์ สมสวัสดิ์ 4 15 14