โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Sci เม้าท์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 60
ห้องเรียน : 121
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกุลธิดา ทีน้อย        2. คุณครูศิวพร เทพจั้ง        3. คุณครูศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล        4. คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62943 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พลายวิเคราะห์ 4 14 18
2 56758 นางสาว กฤติยาพร สาวิสิทธิ์ 6 7 20
3 59206 เด็กหญิง กาญโกมล ชัยมงคล 4 4 19
4 56992 นาย ก้องภพ เริ่มรักษ์ 6 2 7
5 59209 นางสาว จิรัชญา เกษลา 4 14 21
6 59117 นางสาว ฉัตรพิศุทธิ์ เพิ่มพูล 4 13 16
7 57200 นาย ชวัลวิทย์ นามโคตร 6 12 8
8 61140 นางสาว ชัญญภัทร แก้วพรม 6 3 38
9 59213 นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีชัยปัญหา 4 13 17
10 59187 นาย ณัฐพัชร์ โตวิวัฒน์ 4 5 6
11 56764 นางสาว ณัฐิตา สมภักดี 6 12 23
12 58986 เด็กหญิง ณิชาภัทร จุลพันธ์ 4 6 29
13 61147 นาย ทัตเทพ นิมิตร 6 4 14
14 57946 นาย ธนพงศ์ เลิศสหพันธ์ 5 12 6
15 61235 นางสาว ธนพร เทียมแก้ว 6 14 40
16 57986 นาย ธนวัฒน์ บูชาชัยรัตน์ 5 12 7
17 56850 นางสาว ธนันยรัชฎ์ ลำประไพ 6 14 25
18 58599 นางสาว นันท์นภัส เตากล่ำ 4 4 28
19 57134 นางสาว บัวบูชา ทองเจริญ 6 7 38
20 58145 นางสาว ปพิชญา ศิริคุณ 5 7 36
21 56768 นางสาว ปวันรัตน์ เพ็ชรสีเขียว 6 15 19
22 62120 นาย ปองคุณ ปทุมธนทรัพย์ 5 12 12
23 57119 นาย ปิยะวัฒน์ สื่อสันติสุข 6 17 11
24 58504 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จินตภิรมย์ 4 6 16
25 59106 นาย ปุณณภพ ทองโป้ย 4 13 9
26 57658 นางสาว ปุณยาภา อ้นทา 5 7 17
27 58103 นางสาว พชรกมล นุชนวลรัตน์ 5 16 33
28 61151 นางสาว พรนภา หยองเอ่น 6 4 41
29 59174 เด็กหญิง พรพิมล ฤทธิ์สยาม 4 12 28
30 58016 นางสาว พัชราภรณ์ สารเสน 5 16 29
31 59221 นางสาว พันดารา สุวคนธ์ 4 8 27
32 61154 นางสาว พิมพ์ทิชา รังสิมาพิธากรณ์ 6 4 44
33 56835 นาย พุฒิพงศ์ ตาปนานนท์ 6 8 4
34 57058 นางสาว ภัททิยา ภูห้องเพชร 6 4 33
35 58766 เด็กหญิง ภัทรธิดา หมั่นมี 4 5 31
36 56633 นาย ภาณุวัตน์ ชัยบุตร 6 1 4
37 58063 นางสาว ภูษณิศา ชื่นใจ 5 10 32
38 59225 เด็กหญิง มธุรดา ขีดแต้ม 4 16 35
39 58772 นางสาว วรินยุพา สอดเสน 4 6 37
40 56776 นางสาว วิมลา วุฒิเชาว์ 6 9 19
41 58685 นางสาว ศิวรรจน์ อักษรกาญจน์ 4 13 36
42 58277 นาย ศิวัช สนทอง 5 13 13
43 59181 เด็กหญิง ศุภรดา ใจสุขใส 4 12 36
44 57029 นาย เกียรติณภัทร สุทธานี 6 6 10
45 57070 นาย เตชสิทธิ์ เรนชนะ 6 5 3
46 58994 นางสาว เพราพิลาส ศรีหลัก 4 10 17