โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Love Song
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 626 , 932
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร        2. คุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57938 นาย กษิติราช ตื้อปั้น 5 15 5
2 61229 นาย กานตภัช เวชประชา 6 14 15
3 57776 นางสาว จุฬามณี ภาคถ้อย 5 7 19
4 58962 นาย ชงฆฏิษดิ์ อินทร์แก้ว 4 12 8
5 59118 นางสาว ชญานิศ นพรัตน์ 4 17 28
6 59142 นาย ชนาธิป ชาธรรม 4 11 22
7 57944 นาย ฐิติวัชร์ บุดดีคำภา 5 11 22
8 58739 นาย ณัฐพงษ์ วงศ์คำ 4 4 14
9 62928 นาย ดิษฐวัฒน์ ศิริศักดิ์ 4 2 14
10 58143 นางสาว ธนัญชนก ศรีภูธร 5 15 33
11 57098 นางสาว ธิตาพร ขามธาตุ 6 14 32
12 57597 นาย บรรณวิชญ์ สังหาวิทย์ 5 5 2
13 62104 นางสาว ประณุดา ชุตาพรพงศ์ 5 3 42
14 57786 นางสาว ปาริญ ศิริพรรณ 5 8 21
15 58745 นาย พงศ์ธร เพชรรั่ว 4 6 9
16 58971 นาย พชรพล คุณกัณหา 4 16 8
17 57635 นาย พรรษวุฒิ แถนสีแสง 5 6 4
18 58688 นางสาว พัณณชิตา เหล่าเลิศวรกุล 4 4 25
19 58602 นางสาว พิชชาภา เรืองแสน 4 3 20
20 58812 นางสาว ภัทรธิตา เจริญศรี 4 6 33
21 57904 นาย ภัทรพล ทองใบ 5 6 13
22 59063 นาย ภาสกร ทองไทย 4 3 17
23 57858 นาย ภูริณัฐ คนว่อง 5 10 5
24 61186 นางสาว มิ่งกมล วิจารณ์ไพบูลย์ 6 8 42
25 57081 นาย วชิรภูมิ ไม่เศร้า 6 5 5
26 58816 นางสาว วนัสรินทร์ ต่ออำนาจ 4 5 29
27 57533 นาย วรภัทร ปทุมมาศ 6 9 13
28 62957 นางสาว วรีวรรณ์ จรัญวจีธรรม 4 16 39
29 58277 นาย ศิวัช สนทอง 5 13 14
30 57190 นางสาว ศิโรรัตน์ วัชรานุสรณ์ 6 16 35
31 57086 นาย สุวิจักขณ์ สิงห์โตหิน 6 4 12
32 58741 นาย ไดจิ ซึรุ 4 8 2