โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 141
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตติพงษ์ สะท้านบัว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57647 นางสาว กุลสตรี สีสด 5 6 29
2 58123 นาย ญาณกร แดงวิชัย 5 17 10
3 58649 เด็กชาย ณัฐดนัย ใบเกตุ 4 4 6
4 59102 นาย ธนิสร แทนหา 4 9 33
5 58651 นาย ธมนธ์รัตน์ สว่างอารมณ์ 4 2 5
6 58887 นาย ปรีดิธร โอฬารธนภัส 4 16 9
7 62933 นางสาว ภัฏฐริชา อุดมรัตน์ 4 2 28
8 59107 นาย ภูติวัฒน์ คงเนียม 4 6 21
9 58661 นาย ภูมิพัฒน์ พลเขตต์ 4 2 11
10 56878 นาย วชิรกฤษฎิ์ สรรพิทยากุล 6 6 7
11 56879 นาย ศรุต ศรีกะพา 6 12 4
12 62160 นาย อภิเดช สีหาเนตร 5 17 14
13 62932 นางสาว เบญญาภา มณีวรรณ 4 2 23
14 61176 นาย เอกชนะ เทพสุคนธ์ 6 6 26
15 62158 นาย โชคมงคล ทองนาคะ 5 17 12