โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Applied Physics
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : 141
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกิตติพงษ์ สะท้านบัว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62941 นาย กฤษฎา ศิริจันทา 4 14 16
2 62090 นาย กานต์พงศ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา 5 2 10
3 57647 นางสาว กุลสตรี สีสด 5 6 29
4 58646 นาย จักรพรรดิ์นิยม ขันตี 4 1 6
5 61149 นางสาว จิรนันท์ ใจซื่อ 6 4 39
6 58697 นาย นพรุจฎต์ เมฆประภา 4 1 9
7 57632 นาย ปัญญากร สีชมภู 5 3 8
8 57634 นาย ปิยะภัทร อึ้งวณิชยพันธ์ 5 2 6
9 57636 นาย พสิษฐ์ ดอกรัก 5 3 9
10 57639 นาย ยินดี ชมภูพาน 5 3 10
11 58606 นางสาว สุธีรา สำราญพัฒน์ 4 5 16
12 58623 นาย อภิวิชญ์ ปาลสาร 4 12 4
13 56821 นางสาว อารีรัตน์ ประดับเขตร 6 12 25
14 62932 นางสาว เบญญาภา มณีวรรณ 4 2 28