โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เราทำได้ขนมไทย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 125
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพชรภรณ์ เสนาสิงห์        2. คุณครูชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57981 นาย กฤตนพงษ์ กิติวัฒนปกรณ์ 5 13 8
2 58893 นางสาว กัญญ์วรา ศรีท้าวปากดี 4 12 16
3 59162 เด็กหญิง จิดาภา พจนา 4 7 21
4 58610 นาย ชนนน มณีนารถ 4 1 2
5 56845 นางสาว ชนันดา สมศรี 6 9 23
6 61150 นางสาว ชนิดา ป้อมสุวรรณ 6 4 40
7 62960 เด็กหญิง ธนกาญจน์ ฉายรัศมี 4 17 22
8 61190 นางสาว ธนัชชา บุญศรี 6 9 42
9 58633 นางสาว ธิติยา เลยวานิชย์เจริญ 4 1 22
10 58898 เด็กหญิง นงนภัส ป่าโพธิ์ชัย 4 15 30
11 62139 นางสาว ปลายฟ้า สายเมือง 5 13 34
12 57100 นางสาว ปวิตรา ชมภูโคตร 6 4 37
13 62140 นางสาว พรไพลิน แผ่นทอง 5 13 35
14 58906 เด็กหญิง พัณณกร จันทรสา 4 17 27
15 58907 เด็กหญิง พาฝัน ทองศรีสุข 4 15 33
16 59222 นางสาว พิชามนชุ์ บัวผัน 4 17 29
17 57883 นางสาว พิมพ์มาดา ตันทะอธิพานิช 5 5 32
18 58681 นางสาว พิมพ์ลดา คำมา 4 7 30
19 56682 นางสาว พิมพ์ลภัส บุญสุข 6 4 16
20 57885 นางสาว ราชาวดี จอมเพชร 5 10 27
21 56775 นางสาว วชิรดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 6 17 19
22 58640 เด็กหญิง วรกัญญา เลขวรรณวิเศษ 4 7 33
23 57232 นางสาว วันใหม่ แก้วขันตี 6 10 36
24 57887 นางสาว ศุภธิดา อิทธิชัยโย 5 15 23
25 56752 นาย สหรัถ นาคนชม 6 13 4
26 58622 เด็กชาย สิทธิพงษ์ กล่ำมาก 4 12 12
27 59229 นางสาว สุชานันท์ สุขะหา 4 7 37
28 62143 นางสาว สุธาริณี ศรีภูธร 5 13 37
29 57890 นางสาว สุภาวิตา ขามธาตุ 5 15 24
30 56694 นางสาว อุมาริสา สีหาใต้ 6 4 17