โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การปลูกผักไฮโดรโปรนิก ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : 923
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจิรภาพันธ์ ไชยรา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56639 นางสาว กวินธิดา สถานเมือง 6 1 14
2 57130 นางสาว กุลธิดา มาสุ่ม 6 7 37
3 58868 นางสาว ขวัญวรางค์ กฤติยาพงศ์วิทูล 4 17 17
4 57667 นาย คมธนิช นิลจันทร์ 5 5 5
5 58610 นาย ชนนน มณีนารถ 4 1 3
6 57154 นาย ชนุดม สุวรรณไกรษร 6 15 9
7 57696 นางสาว ณัชชา จันสุข 5 4 22
8 61132 นาย ณัฐนนท์ ศิริแสงตระกูล 6 2 14
9 56892 นางสาว ธัณพิชชา ขุนอาจ 6 7 30
10 58698 นาย นิธิกร แสงสุข 4 1 10
11 58601 นางสาว ปานิตา ศรีอรุณ 4 1 20
12 58037 นาย พีรณัฐ พลเสน 5 10 13
13 57616 นางสาว ภัควลัญจน์ แสงดาว 5 2 19
14 58619 นาย ภานุพงศ์ ชื่นคำ 4 3 6
15 56775 นางสาว วชิรดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 6 17 19
16 56817 นางสาว ศิรคุณ เผ่าสังข์ 6 10 25