โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ของเล่นวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 28 / 30
ห้องเรียน : 134
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปุณณดา จันสูง         2. คุณครูจีราภรณ์ มิ่งขวัญ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58780 นาย กวีวัฒน์ กิตติตรัยพัฒน์ 4 6 2
2 56803 นางสาว กัญญาวีร์ รัชพันธ์ 6 15 21
3 58735 นาย กิตติพงศ์ เล่ห์ศิริกุล 4 6 1
4 58006 นางสาว จุพัตราพร ป่าโพธิ์ชัน 5 16 28
5 59186 เด็กชาย ชยพล จรบุรมย์ 4 6 6
6 62949 เด็กชาย ญาณกฤต เเดงวิชัย 4 16 4
7 58007 นางสาว ญาณิศา ดวงมาลา 5 5 35
8 58756 นางสาว ญาณิศา บุญเสริม 4 3 22
9 56847 นางสาว ฐิติปวีณ์ ธงยศ 6 7 27
10 58802 นางสาว ดากาณดา ศิริแก้ว 4 5 22
11 58882 เด็กชาย ทักษิณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 4 7 5
12 58012 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ วงษ์ทรงยศ 5 13 26
13 59080 เด็กหญิง ธนัญญลักษณ์ เชาว์พลกรัง 4 4 31
14 62162 นางสาว ปภาวรินทร์ ทินทา 5 17 37
15 58018 นางสาว ภัสสรรวี วิริยะชัยกิจ 5 16 30
16 57992 นาย ภูริณัฐ แสงเหลา 5 15 6
17 56856 นางสาว มธุรดา ฮาดแสนเมือง 6 7 28
18 56938 นางสาว รสิกา ภูกิ่งเงิน 6 16 28
19 58157 นางสาว สรัลชนา เตชะ 5 17 33
20 59203 นาย สิทธิกานต์ โพธิยันต์ 4 11 27
21 57888 นางสาว สุกัญญา ไชยมัง 5 9 27
22 58820 เด็กหญิง สุภามาศ ราชแสงพิรุน 4 6 39
23 59157 นาย อชิตะ จรุงนันทกาล 4 16 19
24 56863 นางสาว อัจจิมา มณีบุตร 6 7 29
25 56756 นาย อิทธิ วิวัฒน์วงตระกูล 6 17 3
26 59145 นาย เตชินท์ สมสวัสดิ์ 4 15 8
27 56966 นาย เศรษฐวัฑฒ์ ยาคลี 6 10 15
28 61245 นางสาว โฑตรีนันท์ ภูวิโคตรธนกุล 6 15 37