โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Design and DIY
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 42 / 45
ห้องเรียน : 132,134,135
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข        2. คุณครูจิราภรณ์ ลักขณานุกูล        3. คุณครูเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57936 นาย กชณัฐ รุจิมัตตัญญุตกุล 5 14 7
2 61221 นางสาว กนกภรณ์ เค็งนอก 6 13 38
3 58116 นาย กฤตพล ศิริไชยจำนงค์ 5 10 20
4 57892 นาย กิตฏิพันธ์ หงษ์โพธิ์ 5 13 6
5 57939 นาย กิตติศักดิ์ จันมะโฮง 5 11 21
6 57893 นาย กุนธ์พิสิษฐ์ ตีกา 5 9 5
7 58183 นางสาว จันทกานต์ ปันทราย 5 12 32
8 58121 นาย จารุศักดิ์ จันทะแจ่ม 5 14 10
9 58568 นางสาว จิรชุติกาญจน์ เสาร์ทน 5 9 36
10 58096 นางสาว จิรัชญา กะพี้โสม 5 7 33
11 58754 เด็กหญิง ฉัตรพลอย ปัญญารัตนวงศ์ 4 14 24
12 58798 เด็กหญิง ฉัตรเพชร ปัญญารัตนวงศ์ 4 14 23
13 59908 นางสาว ชนิดา วงชารี 5 12 33
14 62945 นาย ชนุตม์ พงษ์สิงห์จันทร์ 4 13 4
15 57759 นาย ชลชนม์ วงศ์เกตุ 5 8 5
16 58124 นาย ฐิติปกรณ์ ศรีระหัง 5 8 11
17 58879 นาย ณัฐจักร์ โชติทรัพย์นิมิตร 4 17 6
18 58125 นาย ณัฐชนนท์ สละ 5 14 11
19 58896 นางสาว ณัฐณิชา ศิริรุ่งเรืองเดช 4 12 23
20 57945 นาย ณัฐวัฒน์ ไชยสีหา 5 17 3
21 57947 นาย ธาม บุญสนธิ์ 5 7 9
22 57948 นาย ธีรภัทร ทมถา 5 14 8
23 57949 นาย ธีระวัฒน์ ประจันตะเสน 5 8 9
24 57829 นางสาว นันทิชา วิเศษมี 5 9 24
25 58193 นางสาว นันท์นภัส จันทร์ไพรินทร์ 5 16 36
26 57051 นางสาว ประภาภัทร มณีศรี 6 10 31
27 56851 นางสาว ปริยาตม์ หล่อยดา 6 9 24
28 58969 นาย ปรเมศวร์ แสงสุวรรณ 4 15 13
29 57181 นางสาว พรนภา กุนากาล 6 10 34
30 57702 นางสาว พิมพ์พรรณ เอสุขจินต์ 5 7 19
31 58037 นาย พีรณัฐ พลเสน 5 10 13
32 58995 เด็กหญิง ภรนภัทร สีอ่อน 4 8 30
33 59020 นาย รัชชานนท์ ไชยหงษา 4 14 13
34 56838 นาย ราชวัตร เพ็ชรแก่น 6 10 9
35 58044 นาย ศตเนติ ตะนุรักษ์ 5 9 17
36 58133 นาย สุรนันท์ เปราะสะเกษ 5 14 12
37 57956 นาย อนุวัต บุญยืน 5 17 4
38 57910 นาย อภิวัฒน์ เมืองประดิษฐ์ 5 9 8
39 59139 นางสาว อรนลิน วงษ์กันยา 4 17 37
40 58778 เด็กหญิง อลิซาเบท ภูมี เทเลอร์ 4 8 39
41 62965 นางสาว อินทิรา จิตรดาภา 4 17 38
42 58046 นาย เสฏฐวุฒิ กระจ่างโพธิ์ 5 9 18