โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : Resouce 2
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58094 นางสาว กวิสรา เถื่อนนาดี 5 7 31
2 56656 นาย คณาธิป ปินะถา 6 5 1
3 58828 นาย จิรกร นาคประเสริฐ 4 17 3
4 59117 นางสาว ฉัตรพิศุทธิ์ เพิ่มพูล 4 13 32
5 57958 นางสาว ชญานิศ ไชยสถิตย์ 5 7 25
6 62129 นางสาว ณัฐณิชา ทีปทิพากร 5 12 36
7 56829 นาย ธนาเดช บรรเทาทึก 6 16 4
8 57672 นาย นฤบดิณฐ์ แสงปานดี 5 11 8
9 58098 นางสาว นันท์นภัส เหล่าพิเดช 5 7 33
10 57674 นาย ประกาศิต ดรพลก้อม 5 12 3
11 57678 นาย พบธรรม ทนกล้า 5 7 2
12 57641 นาย วชิรวิชย์ เจษฎาพงศ์ภักดี 5 4 2
13 57684 นาย วทัญญู สิงห์น้อย 5 3 11
14 58843 นาย ศุภวิชญ์ จันที 4 11 7
15 59023 นาย ศุภเสกข์ อิ่มนาง 4 11 20
16 58827 นาย แก่นพนม เฉลิมวงศ์วิวัฒน 4 11 5