โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เราจะรวยด้วย"กราฟิก" ม.ต้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : resouce2
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรติ จอกสำนัก        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62488 เด็กหญิง ชญาภา ชันติโก 1 5 22
2 62489 เด็กหญิง ชนัญชิดา ไชยจันลา 1 5 23
3 61424 เด็กหญิง ชนาพร บุญฉวี 2 2 17
4 62474 เด็กชาย ชวลิต ศรีวิจารย์ 1 4 2
5 62392 เด็กชาย ชวัลณัฐ ศรีบุรินทร์ 1 3 5
6 62983 เด็กหญิง ณัฐจรีย์ พิมพ์ทอง 1 15 21
7 62430 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วสีโสร์ 1 4 4
8 61006 เด็กชาย ณิชคุณ กองอังกาบ 3 13 12
9 61955 เด็กชาย ธราเทพ ยาสิงห์ทอง 2 15 8
10 62432 เด็กชาย ธัชพล ศรีแสนยง 1 4 6
11 61874 เด็กชาย ธีทัต อนันต์สุวรรณชัย 2 13 11
12 61112 เด็กหญิง ปิยะนุช ไสบาล 3 15 31
13 61956 เด็กชาย ปุณภิชณัฏฐ์ นัดทะยาย 2 15 9
14 62985 เด็กชาย พสุ เกตุพัด 1 13 16
15 62402 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ ชัยบุตร 1 3 15
16 60021 เด็กหญิง ภฤศมน ศรีตระกูล 3 3 37
17 62677 เด็กชาย ภูวินท์ วิจิตรเฉลิมพงษ์ 1 10 14
18 61879 เด็กชาย รัฐพล เลียงชัยศิริ 2 13 16
19 62365 เด็กชาย วชิร อั้งเจริญกุล 1 2 14
20 62598 เด็กชาย ศิวกร กุดทา 1 8 17
21 61406 เด็กหญิง สุภิชญา นามปรีดา 2 1 35
22 61967 เด็กชาย อัครพัฒน์ เลิศวิเศษแก้ว 2 15 20
23 62868 เด็กหญิง แพรวา ทนทาน 1 15 31