โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นิทานแห่งรอยยิ้ม
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : 225
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนงค์นุช ทองภูบาล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62823 เด็กชาย กฤคเมธ ปัทมรัตน์ 1 14 1
2 60971 เด็กหญิง กัลยรัตน์ กาบบัวลอย 3 12 21
3 61696 เด็กชาย คณาธิป รุ่งเพ็ชรวงศ์ 2 9 1
4 62999 เด็กหญิง จันทสุดา ดวงทิพย์จันทร์ 3 12 46
5 61679 เด็กหญิง ฉัตรติญาพัชร์ พระสุรัตน์ 2 8 25
6 60974 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ขวัญเมือง 3 12 24
7 62646 เด็กหญิง ณปภัช สิทธิวิบูลย์ชัย 1 9 24
8 62685 เด็กหญิง ดาราภา ทองโสภา 1 10 22
9 62844 เด็กหญิง ธาราทิพย์ รัชตเมชิน 1 14 24
10 60142 เด็กหญิง นภัสวรรณ ปิณฑะแพทย์ 3 5 28
11 60144 เด็กหญิง นัตธิยา เชื่องดี 3 5 30
12 62688 เด็กหญิง พิชชาอร มิตรเจริญพันธ์ 1 10 25
13 62755 เด็กชาย พิชญพงษ์ ชุมพล 1 11 18
14 60989 เด็กหญิง ภคพร สุขสันติชัย 3 12 39
15 62691 เด็กหญิง ภัทรปภา ภูทองเงิน 1 10 27
16 62693 เด็กหญิง รักษิตา โชคบำรุง 1 10 28
17 61693 เด็กหญิง วิธิตา มาโคตร 2 8 39
18 61694 เด็กหญิง หนึ่งกัญลยา สละ 2 8 40
19 60984 เด็กหญิง เปมิกา สารพิสุทธิ์ 3 12 34
20 62852 เด็กหญิง แอมเมอร์ลี ปลื้มจิตร ลี 1 14 32