โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 544
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิชยา พิทยาวัฒนชัย        2. คุณครูอภินุช นาเลาห์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61193 นางสาว กชมน กมลวัทน์ 6 10 37
2 58027 นาย กษมพรรษ ศรีจันดารี 5 11 27
3 58750 นางสาว กัญจน์ชญา พลพุฒ 4 9 11
4 57111 นาย กัมปนาท ด้วงพันนา 6 8 10
5 56697 นาย กิตติภพ สมศรี 6 8 2
6 58983 นางสาว จิรัชญา มหามูลตรี 4 9 19
7 58716 นางสาว ณัฏฐ์สินี แพงแสง 4 13 19
8 57160 นาย ธนภัทร อิ่มใจ 6 11 25
9 57807 นาย ธนภัทร ตังตระกูล 5 13 1
10 56872 นาย ธันยพงศ์ บุญจันทร์ 6 8 5
11 56767 นางสาว บงกฏ ชัชวาลวิทย์ 6 9 17
12 59886 นางสาว ปรียานุช หงษ์ณี 5 10 41
13 62106 นาย ปวรปรัชญ์ ใจสาหัส 5 4 14
14 57076 นาย ปุณณปัตต์ ดลภักดี 6 11 22
15 57035 นาย พัชรพล นุชนวลรัตน์ 6 11 21
16 58471 นาย พันธุ์ธัช ศิริคะเณรัตน์ 4 16 1
17 58061 นางสาว พิมพ์มาดา หาญทนงค์ 5 14 26
18 56792 นาย พีรพัฒน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6 11 10
19 56747 นาย พีรวิชญ์ มีคำทอง 6 11 3
20 57680 นาย ภีรภัทร ด่านภูมิพัฒนา 5 11 9
21 57818 นาย ภูตะวัน เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 5 8 7
22 57819 นาย รวิพล วงษ์พันธ์ 5 15 2
23 56752 นาย สหรัถ นาคนชม 6 13 4
24 57752 นางสาว สิริยากร พรมมาหอม 5 5 28
25 57620 นางสาว สุพิชชา ลิขิตวงศ์ขจร 5 3 28
26 59096 นาย สุพิชญาภัค สวัสดิ์พีระ 4 9 6
27 57909 นาย อดิเทพ สร้อยมุข 5 11 19
28 59183 นางสาว อักษราภัค แก้วอ่อนดี 4 9 29
29 58916 นาย เจตน์สฤษฏิ์ เชื้อสาวะถี 4 9 3
30 58039 นาย เพลงกวินทร์ สีสันต์ 5 10 14
31 62089 นางสาว เมธินี สามะ 5 1 31
32 58112 นาย โชตยากร วิลาศ 5 16 10