โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ฮูลาฮูป
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 45
ห้องเรียน : หน้าอาคาร 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอรทัย พรมลี        2. คุณครูวิภาดา จอมทอง        3. คุณครูนันท์นภัส อุดมรักษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61274 นางสาว กชกร สุขสวัสดิ์ 6 11 44
2 56866 นาย กษิดิศ แดนสุข 6 14 2
3 57957 นางสาว กัญญาภัค โรจนแสงชัย 5 13 22
4 57195 นาย กิตติพัศ งามดี 6 14 11
5 58795 นางสาว กุลิสรา ถาดวิจิตร 4 3 21
6 57196 นาย คีตพัชร แก้วใสทอง 6 13 12
7 56931 นางสาว ชนิษฐา ตรีรัตนถวัลย์ 6 16 27
8 58801 นางสาว ชัญญานุช กุลจิตติเธียร 4 1 19
9 57850 นาย ชิษณุชา รัตนเนนย์ 5 13 2
10 58985 เด็กหญิง ณัฐภัสสร สุนทอง 4 14 28
11 57779 นางสาว ดาวิสา เสาร์ศรี 5 11 33
12 59077 เด็กหญิง ทักษอร ถาวรศิริ 4 7 23
13 58598 เด็กหญิง ธรรมพร วงศ์ชัยศรี 4 1 21
14 58054 นางสาว ธันยพร หงษ์วิลัย 5 10 30
15 58834 เด็กชาย ธาดาวุฒิ ยาตา 4 14 5
16 56741 นาย ปกรณ์ เย็นใจ 6 17 1
17 61200 นางสาว ปภาดา นิธิธนาธร 6 11 42
18 58950 นางสาว พัชรินทร์ กันน้อย 4 16 31
19 58952 นางสาว พิชญาภา อันทพะหลา 4 13 27
20 56791 นาย พิพัฒน์พล ศรีวิบูลย์ 6 17 5
21 57794 นางสาว รชณีกร พรมทา 5 11 37
22 56751 นาย วิษณุ อึ้งสกุล 6 17 2
23 56816 นางสาว ศศิกาญจน์ แสนจันทร์วิจิตร 6 15 23
24 62198 นางสาว ศศิวรรณ สมภาร 5 13 38
25 62142 นางสาว ศิริรัตน์ ชัยมหา 5 13 36
26 56987 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ด้วงวังหิน 6 11 39
27 57979 นางสาว สุจิรา วิทักษ์บุตร 5 10 29
28 56990 นางสาว อาภาดา ผิวแดง 6 11 40
29 58823 เด็กหญิง อารียา จรุงนันทกาล 4 7 40
30 56819 นางสาว เสาวนี เฟื่องฟูสถิตย์ 6 6 30