โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 15
ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอนงค์ บุญเลิศ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61183 นางสาว กชกร ธงศรี 6 8 39
2 59071 นางสาว กฤตากานต์ แสนแสง 4 7 33
3 59006 นาย กฤติเดช ชินน้ำพองธีรา 4 10 4
4 57711 นาย กฤตเมธ ศิริสุทธา 5 8 1
5 58575 นาย จิตรภณ ทองพั้ว 4 2 1
6 57825 นางสาว ชนิสรา จันทร 5 9 24
7 62188 นาย ตฤณภัท ครุฑชัย 4 12 14
8 59082 นางสาว ธัญญรัตน์ มาตรแสง 4 10 20
9 59217 นางสาว ปกฉัตร แสนงาม 4 8 38
10 58657 นาย ปิยากร ศรีโยวงศ์ 4 7 3
11 59174 นางสาว พรพิมล ฤทธิ์สยาม 4 12 37
12 57136 นางสาว พัชรพร อยู่ฉิม 6 11 41
13 59181 นางสาว ศุภรดา ใจสุขใส 4 12 38
14 59184 นางสาว อันดามัน พรมเล็ก 4 10 24
15 62965 นางสาว อินทิรา จิตรดาภา 4 17 38
16 57184 นางสาว เพ็ญพิชชา พงษ์รัตน์ 6 15 32