โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ชีวศิลป์ (Bio art)
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 45 / 45
ห้องเรียน : 131
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอาริศรา อรรคษร        2. คุณครูนัฏฐพร ทิพรักษ์        3. คุณครูณัชทัต ลิมป์เศวต        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58182 นางสาว กรองแก้ว ชาญนุวงศ์ 5 8 40
2 57171 นางสาว กาญจนาภรณ์ ไวทำ 6 17 30
3 62944 เด็กหญิง จอมขวัญ สิทธิเวช 4 14 20
4 58646 เด็กชาย จักรพรรดิ์นิยม ขันตี 4 1 1
5 61149 นางสาว จิรนันท์ ใจซื่อ 6 4 39
6 58984 เด็กหญิง จุฑานันท์ วินไธสง 4 15 20
7 56995 นาย ชลณภัทร์ แพงศรี 6 1 7
8 56997 นาย ณฐพงศ์ บุญพิทักษ์ 6 4 7
9 57733 นางสาว ณฤดี สาลีอาจ 5 8 16
10 58190 นางสาว ณัฐชยา สีแสง 5 17 35
11 56918 นาย ธนวัฒน์ เหล่ามโนธรรม 6 15 5
12 58672 เด็กหญิง ธัญพร จินดาจำนง 4 13 21
13 56766 นางสาว ธัญพร วิทยาภูมิ 6 3 28
14 58673 เด็กหญิง ธันวรัตน์ ญานสิทธิเวทย์ 4 5 25
15 57015 นางสาว นันทิยา ปังประเสริฐ 6 2 22
16 58900 นางสาว ปณิชา สังธนากุล 4 12 26
17 58102 นางสาว ปวริศา จันทร์หนู 5 17 28
18 56628 นาย ปัญญากร แก้วอนันต์ 6 1 3
19 57221 นางสาว ปาณิสรา ศรีชัยปัญหา 6 4 38
20 56744 นาย ปาราเมศ บุดดาน้อย 6 13 3
21 58151 นางสาว พัสนันท์ ชุมแวงวาปี 5 14 36
22 61153 นางสาว พิชญ์สิณี รัตนแสนวงษ์ 6 4 43
23 56728 นางสาว พิมพ์นารา กิตติโพวานนท์ 6 2 17
24 57019 นางสาว ภัทรธิดา ระดาพัฒน์ 6 2 23
25 58200 นางสาว ภัทรธิดา ปะตังเวสา 5 15 37
26 61142 นางสาว มติภา เชาวศิริพัฒน์ 6 3 40
27 56729 นางสาว มุนินท์ ธรรมวงษ์ 6 8 18
28 58768 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ สุมงคล 4 15 36
29 56815 นางสาว วริยา ศรีสวัสดิ์ 6 13 24
30 58999 เด็กหญิง ศศิประภา ดวงอุปมา 4 13 35
31 59001 เด็กหญิง ศิริดาวัลย์ ชาตยานนท์ 4 12 35
32 57748 นางสาว ศิวกานต์ เบ้ามูลตรี 5 13 15
33 57007 นาย ศิวศักย์ อาจศึก 6 1 9
34 59180 นางสาว ศิวัชญา สุภาปัญญากุล 4 13 37
35 56709 นาย ศุภกร สีหาจ่อง 6 4 2
36 62948 นางสาว สุพิชชญา สุระนาถ 4 13 38
37 59003 นางสาว สุภัสสรา ประทุมชาติ 4 2 30
38 59182 นางสาว สุมิตา สุวรรณเมฆ 4 13 40
39 57009 นาย อชิรวิทย์ แผงตัน 6 4 8
40 58205 นางสาว อณิมา หอมวิไล 5 15 39
41 56736 นางสาว อมรัตน์ สุขเพสน์ 6 12 20
42 62930 นาย อาณัฐ อันลูกท้าว 4 2 16
43 62931 นางสาว เชิญขวัญ ลาสอน 4 2 20
44 57753 นางสาว เปรมยุดา บึงโบก 5 12 22
45 61227 นางสาว เอวิตรา คำหลอด 6 13 44