โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : GSP ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 5 / 32
ห้องเรียน : 444
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิสานันท์ ชามะรัตน์        2. คุณครูรสิกกานต์ รัตตศิริ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56715 นางสาว กัญญาณัฐ สิงห์เพียง 6 3 23
2 58029 นาย ชัยวัฒน์ เสนาเพ็ง 5 7 10
3 58920 นาย ชินภัทร งามดี 4 13 7
4 57593 นาย ธนดล วัฒนกิติกุล 5 1 8
5 56699 นาย ธนพงษ์ ไทธานี 6 3 2