โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 27 / 45
ห้องเรียน : 135
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจันจิรา ทวยนันท์        2. คุณครูบุษกร เทืองน้อย        3. คุณครูนันทนา แสนจำลาห์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61222 นางสาว จุฬาลักษณ์ พานเพียรศิลป์ 6 13 39
2 58570 นางสาว ซาริต้า ชิม 5 5 42
3 57894 นาย ณรงค์เดช ศรีคำ 5 9 6
4 56762 นางสาว ณัฏฐณิชา เขียวหวาน 6 9 16
5 57895 นาย ณัฏฐ์ อาวัชนาการ 5 9 7
6 62942 เด็กชาย ธีรนันท์ ปิตกพงศ์ดำรง 4 14 6
7 59194 นาย นพกร ระดาเขต 4 14 7
8 57854 นาย บุญฤทธิ์ โอดพิมพ์ 5 14 5
9 56978 นางสาว ปาณิศา ตะโม 6 9 32
10 58888 เด็กชาย พลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ 4 16 12
11 56981 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ขำโนนงิ้ว 6 11 38
12 62962 นางสาว ภวรัญชน์ ยิ่งยืน 4 17 31
13 57185 นางสาว มนัญชยา แก้วศิริ 6 9 38
14 56899 นางสาว ยานุมาศ บุญจวง 6 14 27
15 57545 นางสาว รชฏวรรณ หล้าอภัย 6 13 37
16 56857 นางสาว วรรณภา สายดำ 6 9 25
17 58019 นางสาว วรัญชลี แคว้นเขาเม็ง 5 8 35
18 56778 นางสาว วิลาสินี ศิริมโนพิเชษฐ์ 6 9 20
19 62953 เด็กชาย ศิวกร ผุยเจริญ 4 16 18
20 56881 นาย ศิวัช น้อยอุ่นแสน 6 8 6
21 57863 นาย ศุภนิมิต จันทร์บัว 5 10 6
22 57908 นาย สราวุฒิ คำแข็งขวา 5 6 14
23 57209 นาย สิรภัทร อนัคทัศน์ 6 9 12
24 61138 นาย สุชาครีย์ แผ่วฉิมพลี 6 3 13
25 57864 นาย สุทธิพจน์ อินแบน 5 11 16
26 58069 นางสาว สุภาวิณี นาหนองค้า 5 14 28
27 58979 เด็กชาย อุกฤษ โสดานิล 4 11 28