โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ร้อยรักถักทอ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 323
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิริเพ็ญ ศรีตระกูล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57916 นางสาว กัลยกร มูลป้อม 5 8 26
2 57646 นางสาว กานต์ธิดา โพธิดอกไม้ 5 5 16
3 58048 นางสาว คีตา นีสันเทียะ 5 8 37
4 58594 นางสาว ฐิติรัตน์ พิศรี 4 4 22
5 57604 นางสาว ธนาภา สิงห์ประสาทพร 5 5 14
6 58803 เด็กหญิง ธัญรดา ศิริทองสุข 4 4 26
7 58055 นางสาว ธาดารัตน์ ประกอบดี 5 10 31
8 57901 นาย ปัณณธร อุตรนคร 5 16 7
9 57656 นางสาว ปาณิศา ศรีภูวงศ์ 5 5 18
10 57741 นางสาว พนิตพิชา กรวิทยาศิลป 5 10 24
11 59088 เด็กหญิง พิชามญช์ จันทร์เทศ 4 12 29
12 58765 เด็กหญิง ภัณฑิรา เวทศิลป์ 4 6 35
13 57618 นางสาว วณัชญากาน ข้อยุ่น 5 5 15
14 57750 นางสาว สิริณัฐ ดวงประวัติ 5 5 26
15 57932 นางสาว สิรินทิพย์ ริอินทร์ 5 8 28