โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 9 / 32
ห้องเรียน : 125
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูธัญณรัตน์ ปรินทอง        2. คุณครูกัญญา เกื้อกูล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57646 นางสาว กานต์ธิดา โพธิดอกไม้ 5 5 16
2 58648 นาย ฐิติภัทร ธงยศ 4 11 1
3 57604 นางสาว ธนาภา สิงห์ประสาทพร 5 5 14
4 57901 นาย ปัณณธร อุตรนคร 5 16 6
5 57656 นางสาว ปาณิศา ศรีภูวงศ์ 5 5 18
6 57119 นาย ปิยะวัฒน์ สื่อสันติสุข 6 17 11
7 56728 นางสาว พิมพ์นารา กิตติโพวานนท์ 6 2 17
8 57618 นางสาว วณัชญากาน ข้อยุ่น 5 5 15
9 59065 นาย วรภัทร หิรัญพรหม 4 13 11