โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : มูเตลู สู่ความปัง
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 132
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวิริยกุล อุ่นอ่อน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56639 นางสาว กวินธิดา สถานเมือง 6 1 14
2 58093 นางสาว กวินนาฎ ศรีมาตย์ 5 13 30
3 58448 นางสาว จินตภัทร์ รัตนทิพย์ 6 2 29
4 56807 นางสาว จิรวรรณ ลำพอง 6 15 22
5 56911 นาย จิรเมธ เกียรตินิรันดร์ 6 11 19
6 58943 นางสาว ฐิติพร โคตรศรี 4 5 19
7 61213 นางสาว ปวรรัตน์ สนธาทร 6 12 41
8 56770 นางสาว พรกมล จรบุรมย์ 6 4 24
9 58679 เด็กหญิง พรรวินท์ มาซา 4 6 33
10 58905 นางสาว พอเพียง เพ็งพักตร์ 4 13 25
11 56727 นางสาว พัทธนันท์ ทวยคม 6 4 22
12 56813 นางสาว ภารวี แสนแก้ว 6 7 24
13 58817 เด็กหญิง วรณันฐ์ สร้อยปุ 4 7 34
14 57024 นางสาว สิริลดา จินดา 6 4 26
15 57540 นางสาว อภิสรา เสนาโยธี 6 15 35