โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : หน้าป้าย kkw studio
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวสัญ จันทร์พยา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57601 นางสาว ฉันทนา ปณิทานะโต 5 5 13
2 57155 นาย ณภัทร พาลี 6 10 19
3 57045 นางสาว ณัฐณิชา เฉ่งปี่ 6 4 30
4 58852 นางสาว ธัญญารัตน์ ศิริไพบูลย์ 4 7 24
5 58699 เด็กชาย บุริศร์ นครเรียบ 4 2 7
6 56894 นางสาว ปณิดา นาพิลา 6 16 25
7 61152 นางสาว พรปวีณ์ อินพา 6 4 42
8 56960 นาย พุฒิพงศ์ สุดเพาะ 6 7 11
9 56961 นาย รชต เทียนป้อม 6 6 9
10 56964 นาย วชิรพล ศิริวัจนพร 6 10 14
11 56986 นางสาว ศิวัตรารินทร์ ทองสมบูรณ์ 6 4 25
12 56903 นางสาว สิริญา ขุนนราศัย 6 10 28
13 57800 นางสาว สิริรัตน์ ราชพลแสน 5 5 30
14 56989 นางสาว อรนิชา สุนมา 6 10 30
15 57047 นางสาว แทนขวัญ พึ่มชัย 6 4 31