โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ไพ่ยิปซี
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 244
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภัทรวดี นามวงษ์        2. คุณครูอารียา วัฒนวิมลภิญโญ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58825 นาย กฤษณธร หันจางสิทธิ์ 4 5 7
2 61206 นางสาว กะรัต นุฤทธิ์มนตรี 6 12 34
3 61158 นางสาว ชญาภา คำนวน 6 5 28
4 61160 นางสาว ชนาพร ไสยกิจ 6 5 30
5 56720 นางสาว ณัฐชา ชัยจริยาวัตร 6 4 20
6 57896 นาย ณัฐดนัย สิรวณิชย์ 5 11 17
7 59078 นางสาว ธนภรณ์ เรืองวงศ์วิทยา 4 14 27
8 57963 นางสาว นรพร มูลเทพพิชัย 5 10 28
9 57964 นางสาว ปฐมาภรณ์ คณาจันทร์ 5 5 34
10 56678 นางสาว ปภาวรินท์ ติยะโคตร 6 12 16
11 57221 นางสาว ปาณิสรา ศรีชัยปัญหา 6 4 38
12 61148 นาย พชรภัช บุษบารัตน์ 6 4 15
13 56770 นางสาว พรกมล จรบุรมย์ 6 4 24
14 57054 นางสาว พรนภัส หงษ์คำ 6 5 19
15 61151 นางสาว พรนภา หยองเอ่น 6 4 41
16 61152 นางสาว พรปวีณ์ อินพา 6 4 42
17 56727 นางสาว พัทธนันท์ ทวยคม 6 4 22
18 57183 นางสาว พิชชาภา วันตา 6 5 24
19 61154 นางสาว พิมพ์ทิชา รังสิมาพิธากรณ์ 6 4 44
20 57637 นางสาว พิมพ์นฎา ชาติรัมย์ฐิติกุล 5 3 29
21 59062 นาย ภาสกร ถมคำ 4 5 12
22 61253 นาย ภูมิพัฒน์ จันทรดี 6 16 16
23 58154 นางสาว ภูริชญา พลยิ่ง 5 12 31
24 58788 นาย มหรรณพ จันทรมงคล 4 5 5
25 61169 นางสาว รัชดาพร โพธิ์ศรี 6 5 39
26 59042 นางสาว วนิดา ผาจันทา 4 5 37
27 58770 นางสาว วรันลักษณ์ ใจเที่ยง 4 5 23
28 57707 นางสาว วริศรา คนซื่อ 5 5 21
29 57749 นางสาว สรัญญา ศรีโยธา 5 5 25
30 57979 นางสาว สุจิรา วิทักษ์บุตร 5 10 29
31 58068 นางสาว สุชาดา วิสูงเล 5 5 38
32 58796 นางสาว เขมจิรา ตรีนาคพันธุ์ 4 5 25