โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ดูดาวเบื้องต้น
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 14 / 15
ห้องเรียน : ลานหน้าห้องวิชาการ
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิริกุล ทาแดง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56908 นาย กฤตชนะ ขวาลา 6 13 6
2 57667 นาย คมธนิช นิลจันทร์ 5 5 5
3 61217 นาย จิรโชติ ศิริโสม 6 13 14
4 58962 เด็กชาย ชงฆฏิษดิ์ อินทร์แก้ว 4 12 5
5 58966 เด็กชาย ธนวัฒน์ บัณฑจิต 4 12 7
6 56935 นางสาว ปภัชญา ศรีสร้างคอม 6 11 33
7 61148 นาย พชรภัช บุษบารัตน์ 6 4 15
8 62963 นางสาว ภัทรภร แพทย์กุล 4 17 32
9 58838 เด็กชาย ภาคิน คำแสน 4 6 20
10 61204 นาย ภานุรัตน์ แก่นนาคำ 6 12 11
11 58973 เด็กชาย รุ่งรดิศ ไร่ขาม 4 16 17
12 57767 นาย วงศพัทธ์ ไกรศรีวรรธนะ 5 14 1
13 58975 เด็กชาย วุฒิศักดิ์ คิโมโต้ 4 11 22
14 58841 เด็กชาย ศุภกร สันติศราวุฒิ 4 9 6