โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คนมีเสน่ห์
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 60 / 60
ห้องเรียน : ข้างอาคาร 1 ทิศตะวันออก
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิวัติ ต่อนี        2. คุณครูบังอร ใต้ชัยภูมิ        3. คุณครูธนิดา ท้าวนาง        4. คุณครูวราภรณ์ หล้าหาร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56757 นางสาว กชอร แสนกิ่ว 6 12 21
2 59160 นางสาว กมลฉัตร วิลัยลับ 4 9 35
3 58026 นาย กรกช เพชรดี 5 13 10
4 57870 นางสาว กฤตพร เหล่าบับภา 5 13 19
5 57937 นาย กฤติพงศ์ ประสงค์แสงทอง 5 9 9
6 59137 นางสาว จิราภรณ์ เถื่อนมิ่งมาตย์ 4 14 22
7 58139 นางสาว ชลดา จันทร์หอม 5 10 33
8 57943 นาย ชัยวัฒน์ โฮ้หนู 5 9 10
9 59122 นางสาว ณัฐสินี บุตรสี 4 15 26
10 58897 นางสาว ต้องมน ชนาเทพาพร 4 16 23
11 61141 นางสาว ธนพร ตรงประสิทธิ์ 6 3 39
12 59079 เด็กหญิง ธนัชชา จำปาพันธุ์ 4 15 27
13 61257 นางสาว ธันย์ชนก สุนา 6 16 42
14 57763 นาย นรภัทร สุขมาตย์ 5 8 6
15 59126 เด็กหญิง นัญชนก มาสุ่ม 4 7 25
16 58057 นางสาว นิรัชพร จันทร์ดี 5 14 24
17 62189 นางสาว บัวชมพู เกแบลลา บ็อบ 6 10 40
18 58901 เด็กหญิง ปรัชญามล บัญฑิตย์ 4 7 27
19 58854 นางสาว ปัณณ์พัฒน์ ใจเงิน 4 9 36
20 56852 นางสาว ปานตะวัน พังทุย 6 16 24
21 56895 นางสาว ปาลิดา กุลจิตติเธียร 6 6 31
22 56922 นาย พงศ์ภีระ กรุงพลี 6 9 8
23 61264 นาย พงษ ระวิหังโส 6 17 17
24 57925 นางสาว พรจรัส สุราราช 5 9 29
25 61259 นางสาว พรรษมาพร พรรณลี 6 16 44
26 57578 นางสาว พลอยวรินทร์ เสียงใส 5 5 12
27 58170 นาย พัชรกานต์ พลพุฒ 5 13 12
28 57766 นาย ฟรานโก เคียริซี 5 9 1
29 58040 นาย ภพ เลิงภูบัง 5 15 7
30 57927 นางสาว ภัคจิรา แก่นหามูล 5 8 27
31 57168 นาย ภานุวัฒน์ ดวงมีวัน 6 15 11
32 61205 นาย ภูมินทร์ แสนโคก 6 12 12
33 56837 นาย ภูริณัฐ ภูมิบ้านค้อ 6 11 17
34 56793 นาย ภูริภัทร พรศรีเมตต์ 6 11 11
35 58042 นาย ภูวดล ศรีทาแก 5 15 8
36 61260 นางสาว มนัญชยา บาลดี 6 16 45
37 59110 เด็กชาย รณกร ประจงกาญจน์ 4 7 11
38 57860 นาย รุ่งโรจน์ บุญเลิศ 5 13 3
39 59134 นางสาว วนัสนันท์ บุยกวาง 4 13 33
40 57725 นาย วรชิต ดาทอง 5 8 4
41 62956 นางสาว วรารัตน์ บุญมาก 4 16 38
42 59136 เด็กหญิง วรินทร วรพุทธิกุล 4 13 34
43 57084 นาย วศิน ตีระสุชัย 6 8 9
44 62192 นางสาว วันวิสาข์ ยิ้มแย้ม 6 12 45
45 58790 นาย วีรวิชญ์ พลสงคราม 4 17 10
46 57037 นาย ศิวัช สุภาปัญญากุล 6 16 11
47 56840 นาย ศุภัช เชื้อบัณฑิต 6 3 4
48 56902 นางสาว สกุณา คลังบุญครอง 6 3 29
49 57129 นางสาว สิริลาวัลย์ รัตนาสรรค์ 6 16 32
50 57954 นาย สุดใจ ศิริวิ 5 9 11
51 61273 นางสาว สุธีระญา ทองอุทัยศรี 6 16 46
52 58776 นางสาว สุพัฒชญา พันทา 4 13 39
53 56905 นางสาว สุพัตรา ปะกิคา 6 3 30
54 62136 นาย อคิณ ศิลาอาสน์ 5 13 14
55 59228 เด็กหญิง อนัญญา ภัคจารุกิตติ์ 4 14 40
56 57999 นาย อนุวัฒน์ ปิ่นเขียน 5 9 13
57 62125 นาย อัฑฒกร อินทร์พรหมมา 5 12 16
58 58144 นางสาว เบญญาภา ทวีวัฒน์ 5 7 35
59 57108 นางสาว เอมวิตา นาเมืองรักษ์ 6 12 32
60 57152 นาย ไกรวิชญ์ ศิริพานิชย์ 6 6 16