โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักศึกษาวิชาทหาร
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 13 / 15
ห้องเรียน : โดมอเนกประสงค์
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูทินกร อนุพันธ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57850 นาย ชิษณุชา รัตนเนนย์ 5 13 2
2 59143 นาย ฐาปนเดช ศรีภักดี 4 9 7
3 62137 นางสาว ฐิติภา สีโนน 5 13 33
4 61147 นาย ทัตเทพ นิมิตร 6 4 14
5 57073 นาย ธนโชติ ดีราษฎร์วิเศษ 6 14 7
6 58696 นาย ธีรภัทร หล่มช่างคำ 4 8 1
7 58058 นางสาว บัวชมพู ยางสวาย 5 13 29
8 57677 นาย พชร วงษ์วิจารณ์ 5 6 6
9 58930 นาย พิสิษฐ์ รัตนจันทร์ 4 14 9
10 57681 นาย ภูมิปัญญา นารีไผ่ 5 5 7
11 57642 นาย ศตายุ ปรีดี 5 6 5
12 62198 นางสาว ศศิวรรณ สมภาร 5 13 38
13 58024 นางสาว ไอรดา จันทรเทพ 5 16 31