โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : โฟล์คซอง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 211
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรัฐศักดิ์ แก้วหานาม        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62449 เด็กหญิง กชพร ไชยยงค์ 1 15 15
2 62373 เด็กหญิง กันติชา โชคธนพร 1 2 22
3 60117 เด็กชาย กีรติพัชร หล้าโพนทัน 3 5 3
4 61971 เด็กหญิง ขวัญชนก โคจำนงค์ 2 15 24
5 61636 เด็กหญิง จริญาภรณ์ ตูมพิทักษ์ 2 7 24
6 62412 เด็กหญิง ชนัญญ์รตา นิธิพัชรวงศ์ 1 3 25
7 61003 เด็กชาย ณัชภูมิ บุณศิริโพธิ์พานิช 3 13 9
8 62789 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ทัดทาน 1 13 8
9 61004 เด็กชาย ทัชชกร ศรีพงษ์วิวัฒน์ 3 13 10
10 61977 เด็กหญิง ธนพร ชมภูวิเศษ 2 15 30
11 61025 เด็กหญิง ธันญ์ขวัญ หาชื่น 3 13 31
12 60213 เด็กชาย ปภังกร ศิริธรรมจักร 3 7 11
13 61643 เด็กหญิง ปวริศา สุขภูวงค์ 2 7 31
14 62554 เด็กชาย ปิยะศักดิ์ พัฒน์ดำรงจิตร 1 7 10
15 59923 เด็กชาย พิริยกร กล้าหาญ 3 1 13
16 61504 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีวังพล 2 4 17
17 60281 เด็กหญิง พุฒิตราพร สิมลา 3 8 35
18 62345 เด็กหญิง ภัทรจาริน พระลับรักษา 1 1 30
19 61922 เด็กชาย ภัทรภูมิ ปัญจนะ 2 3 22
20 60990 เด็กหญิง รินรดา ลักษิตานนท์ 3 12 40
21 62501 เด็กหญิง ศศิรัสยา เจริญจารุวงศ์ 1 4 39
22 61547 เด็กชาย ศิรา งามยิ่ง 2 5 18
23 60223 เด็กชาย อัศศิวะเศรณี ศักดาอัศวิน 3 7 21