โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Faster Fluency Conversation club
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 742
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกุนตี ภูพานเพชร        2. คุณครูจิราพร ฉิมหลวง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58002 นางสาว กมลลักษณ์ พุทธเทศน์ 5 15 26
2 58980 นางสาว กวินนาฎ ธาตุดี 4 11 33
3 58981 นางสาว กาญจน์เกล้า ศิริโชติ 4 5 36
4 58632 นางสาว ชนิสรา ศิริโชติ 4 5 17
5 58009 นางสาว ฐิติรัตน์ ต้นสีนนท์ 5 15 28
6 57552 นาย ณพงศ์ หลานวงษ์ 5 3 2
7 59120 นางสาว ณัชชา ศรีพันธุ์ 4 12 33
8 59165 นางสาว ณัฏฐธิดา สำราญพงษ์ 4 4 40
9 57872 นางสาว ณัฐทาดา นามวิจิตร 5 14 20
10 59167 นางสาว ธันย์ชนก อันอามาตย์ 4 8 34
11 62099 นาย ธีร์กวิน สิงห์พานิชย์ 5 3 18
12 57311 นางสาว บัณฑิตา วรรณพิรุฬ 6 13 36
13 59171 นางสาว ปวริศา พงศ์ประภาพิพัฒน์ 4 17 31
14 58991 นางสาว ปุญณิศา รวดเร็ว 4 8 30
15 56788 นาย พงศภัค เอติรัตนะ 6 11 9
16 62149 นาย พงศ์พล ประกอบทอง 5 15 16
17 59176 นางสาว พิชญาภา ภูสมตา 4 11 40
18 58993 นางสาว พิมพ์ชนก บรรลือ 4 12 23
19 57079 นาย ภัทรชัย ตาดี 6 5 4
20 59107 นาย ภูติวัฒน์ คงเนียม 4 6 20
21 58839 นาย ภูริภัทร เหล่าคำ 4 11 6
22 57885 นางสาว ราชาวดี จอมเพชร 5 10 27
23 57861 นาย วรนนท์ มหาพฤกษ์ 5 6 12
24 58792 นาย ศุภชัย ธรรมเจริญ 4 8 7
25 59092 นางสาว สิริกร เกตุดาว 4 12 30
26 58665 นาย สุวพิชญ์ ศุภมาตร 4 14 2
27 58134 นาย สุวิจักขณ์ มิตรอุดม 5 15 12
28 57769 นาย อนันตราชย์ ป่าถ่อน 5 11 15
29 58178 นาย อานัส สุประเสริฐการกิจ 5 14 13
30 58073 นาย เจตน์ภาณุ ป้องศิริ 5 15 9
31 58997 นางสาว เยาวดี พงษ์สะคำ 4 11 35
32 58126 นาย ไทธัญ ต้นกันยา 5 15 11