โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตคิดสนุก
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 233
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกุลภัสสร ศิริพรรณ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62005 เด็กหญิง กนกรฎา พลศักดิ์ 2 13 42
2 59912 เด็กชาย ฉัตรธีรภัทร ขัวเปาะ 3 1 2
3 60604 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ ตั้งวัฒนสุวรรณ 3 9 6
4 62664 เด็กชาย ณชพัฒน์ เกษเพชร 1 10 3
5 61660 เด็กชาย ณธรรศ บุญศิริ 2 8 6
6 62747 เด็กชาย ณรงค์กร รักษาภักดี 1 12 4
7 59914 เด็กชาย ธนธร เข็ดคม 3 1 4
8 60608 เด็กชาย นฤสรณ์ ศิริคำ 3 9 10
9 59918 เด็กชาย นาคินทร์ พัฒนพนิชธำรงค์ 3 1 8
10 61897 เด็กหญิง ปราณปรีญา แก้วพัตร 2 13 33
11 59921 เด็กชาย พงศ์จักร จันทร์ลาศรี 3 1 11
12 59922 เด็กชาย พชร พลเยี่ยม 3 1 12
13 61900 เด็กหญิง พิชญานุช อุ่นกูล 2 13 36
14 59925 เด็กชาย รัชชานนท์ พลมุข 3 1 15
15 62760 เด็กชาย วชิราวุฒิ จิตต์ไตรรัตน์ 1 12 15
16 61675 เด็กชาย วีรวิชญ์ พงษ์ฤทธิ์ 2 8 21
17 59927 เด็กชาย ศิระ คำสิงห์ 3 1 17
18 62801 เด็กชาย สมิทธิ์ ชูเนตร 1 13 20
19 61101 เด็กชาย สุรวัศ นะวะมวัฒน์ 3 15 19
20 62701 เด็กหญิง อนัญญา ดีเจริญวัฒนกูล 1 10 38
21 61905 เด็กหญิง อภินันท์ ร่องบุดสี 2 13 41
22 62440 เด็กชาย เมธิชัย ศิริมั่น 1 4 14
23 61898 เด็กหญิง ไปรยา บุริสตระกูล 2 13 34