โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ตะลุยโจทย์คณิตเข้า ม.4
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : 211
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอัศวีนา ม่วงภูเขียว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60072 เด็กชาย กฤษณะ วรรังสฤษฎิ์ 3 4 2
2 59967 เด็กหญิง กานต์สิรี ธนูถนัด 3 2 21
3 60076 เด็กชาย จิรวัฒน์ บึงล้อม 3 4 6
4 60182 เด็กหญิง ชัชชญา เสนานิมิต 3 6 23
5 61389 เด็กหญิง ช่อลดา นนทะโคตร 2 1 18
6 61496 เด็กชาย ญาณภัทร ภัทรบัวพุฒ 2 4 9
7 61066 เด็กหญิง ณัฐกฤตา บุตรเวียงพันธุ์ 3 14 29
8 60207 เด็กชาย ธนพนธ์ แสนทวีสุข 3 7 5
9 61427 เด็กหญิง ธนัญชนก แก้วขาว 2 2 20
10 60279 เด็กหญิง พรญาณีธ์ นำสุขเศรษฐวงษ์ 3 8 33
11 60084 เด็กชาย พสิษฐ์ บุษบงค์ 3 4 14
12 61399 เด็กหญิง พิชญธิดา ธรรมมาน้อย 2 1 28
13 61436 เด็กหญิง วรณัน ตรงเมธีรัตน์ 2 2 29
14 61403 เด็กหญิง วรรณศร นันทา 2 1 32
15 61437 เด็กหญิง วัชราภรณ์ ธนาคุณ 2 2 30
16 61404 เด็กหญิง วิรมณ ตรงเมธีรัตน์ 2 1 33
17 60155 เด็กหญิง ศรัณย์ธร ภูมิเนาว์นิล 3 5 41
18 60090 เด็กชาย สุรวัฒน์ ดีพลงาม 3 4 20
19 60246 เด็กหญิง อัญชลิกา แสนศักดา 3 7 44
20 60988 เด็กหญิง แพรวา โตนา 3 12 38