โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Portfolio
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 713
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสิริพร ระวีกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61182 นางสาว ชญานิศ จันทะเริง 6 7 44
2 58800 นางสาว ชนกพร ฉิ่งศิริ 4 9 12
3 61267 นางสาว ชุติญา ภาณุทัตฐิติ 6 17 38
4 56892 นางสาว ธัณพิชชา ขุนอาจ 6 7 30
5 58804 นางสาว ธิตยา สมณะ 4 4 27
6 56893 นางสาว บุณยนุช เหลาหา 6 7 31
7 57050 นางสาว ปทิตตา แสนโพธิ์ 6 7 35
8 58807 นางสาว ปภาดา จุติธนกรกุล 4 6 32
9 56725 นางสาว ปุณยนุช ผาภูมิ 6 13 21
10 58930 เด็กชาย พิสิษฐ์ รัตนจันทร์ 4 14 11
11 58787 นาย ภูริพัฒน์ เกียรติปกรณ์ 4 6 24
12 58912 นางสาว วรัญฐิญา ทองขันธ์ 4 9 24
13 59002 เด็กหญิง ศุภนิชา วัฒนภูมิ 4 9 26
14 57068 นาย เจษฎากร กองทรายมูล 6 2 10
15 57036 นาย โยนาธาน ยัวร์เกนเซ่น 6 4 9