โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : พลังสิบ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 112
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูยศวัฒน์ พาผล        2. คุณครูกานตวดี กมล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62521 เด็กหญิง กมลชนก ทองลือ 1 5 37
2 60134 เด็กหญิง กัญจน์ญาณัช สืบสายอ่อน 3 5 20
3 60179 เด็กหญิง กุลิศรา กระบะเงิน 3 6 21
4 62469 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สระทองสอน 1 5 3
5 62488 เด็กหญิง ชญาภา ชันติโก 1 5 21
6 62489 เด็กหญิง ชนัญชิดา ไชยจันลา 1 5 22
7 62471 เด็กชาย ชนันธร ปั้นพินิจ 1 5 5
8 60138 เด็กหญิง ชลดา โทรักษา 3 5 24
9 61447 เด็กชาย ฐิติพงศ์ นะคะจัด 2 3 4
10 60185 เด็กหญิง ณษมา ศรีนอก 3 6 26
11 62476 เด็กชาย ณัฐวิชช์ วิเชียรพันธุ์ 1 5 9
12 62490 เด็กหญิง ณิษชรัณย์ มั่นคงดี 1 5 23
13 61829 เด็กชาย ธัชธรรม ศรีหะมงคล 2 12 8
14 62491 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ นาโม 1 5 24
15 62493 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ อภิสกุลชาติ 1 5 26
16 62494 เด็กหญิง นันท์ธีมา กิตติตรัยพัฒน์ 1 5 27
17 60187 เด็กหญิง บุญยาพร โชติกวี 3 6 28
18 62495 เด็กหญิง ปภาดา ยอดประทุม 1 5 28
19 62496 เด็กหญิง ปราชญาพร ชูสกุลหมื่นสวัส 1 5 29
20 60189 เด็กหญิง ปวริศา ทิพโพธิ์เมือง 3 6 30
21 61938 เด็กหญิง ปวริศา ปาปะกัง 2 14 33
22 60190 เด็กหญิง ปุญธีรา ไชโยแสง 3 6 31
23 61833 เด็กชาย พชร พชรศิริชัยกุล 2 12 12
24 61834 เด็กชาย พชรพล เกษตรทัต 2 12 13
25 60192 เด็กหญิง พาขวัญ รัตน์นลินโภคิน 3 6 33
26 61115 เด็กหญิง พิมพ์พิศา โสภัณณา 3 15 34
27 62497 เด็กหญิง พิมพ์วิมล พาฉิมพลี 1 5 30
28 62499 เด็กหญิง ภัทรวดี พรมภักดี 1 5 31
29 62500 เด็กหญิง ภิญญดา ทักษี 1 5 32
30 60194 เด็กหญิง รมิตา จุลละนันทน์ 3 6 35
31 62541 เด็กหญิง ศรัญญาพร ดีละอ่อน 1 5 39
32 62599 เด็กชาย ศิวัชร์ ทองพิทักษ์วงศ์ 1 5 18
33 61462 เด็กชาย ศุภกิจ เทืองน้อย 2 3 18
34 62502 เด็กหญิง สิปาง พรมลี 1 5 33
35 62503 เด็กหญิง สิริประภาภรณ์ ทองบัวบาน 1 5 34
36 62504 เด็กหญิง สุพรรณษา ฉิมวัย 1 5 35
37 62505 เด็กหญิง อัสมาภรณ์ ศุภมาตร 1 5 36
38 62485 เด็กชาย อาชว์ เถาว์ชาลี 1 5 17
39 60188 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สาครเจริญ 3 6 29
40 62622 เด็กหญิง เอริตรา ศรีทรัพย์ 1 5 41