โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การออกแบบด้วย SketchUp
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 716
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูมนตรี กุลหนองแดง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60599 เด็กชาย กรวิทย์ ปาเวียง 3 9 1
2 60247 เด็กชาย กฤติภัทร พิรุณสุนทร 3 8 1
3 60995 เด็กชาย กฤษณะ สะตะ 3 13 1
4 61016 เด็กหญิง กุลกิติกร รสหอม 3 13 22
5 60999 เด็กชาย จักรี ตุ้ยด้วง 3 13 5
6 62608 เด็กหญิง จิรัชญา กลางพระเนตร 1 8 24
7 60159 เด็กชาย จิรเมธ อนุชิตชาตรี 3 6 1
8 62647 เด็กหญิง ณัฐณิชา เครือสุคนธ์ 1 8 27
9 62395 เด็กชาย ทนาธรณ์ เสียงไพรพันธ์ 1 3 8
10 61724 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ไชยบัง 2 9 30
11 62552 เด็กชาย ธีระเดช ธรรมารมณ์ 1 7 8
12 62754 เด็กชาย พชร ศรีคาม 1 12 11
13 62689 เด็กหญิง พิชญ์สิณี วงศ์วรรณวัฒนา 1 10 30
14 61521 เด็กหญิง พิชา สาระกิจจานนท์ 2 4 34
15 61031 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา วิญญูชนเจริญ 3 13 37
16 61033 เด็กหญิง รพิศมัย พิมพ์พัฒณา 3 13 39
17 62990 เด็กหญิง ลภัสรดา ดีหนัก 1 16 31
18 60171 เด็กชาย วิชญะ ผาณิบุศย์ 3 6 13
19 61819 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ราชาวงษ์ไทย 2 11 40
20 61736 เด็กหญิง อรปรียา ศิริศักดิ์เกษม 2 9 42
21 60025 เด็กหญิง อารยา ลาภชูทรัพย์ 3 3 41
22 60150 เด็กหญิง เพชรชมพู ซ้อยชด 3 5 36
23 61017 เด็กหญิง แก่นเพชร กงเดิน 3 13 23