โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลำดับ ชื่อรายวิชาชุมนุม ระดับชั้น ครูประจำวิชา1 ครูประจำวิชา2 ครูประจำวิชา3 ครูประจำวิชา4 ห้อง PDF รายชื่อ
1 ท่องโลกกว้าง ม.ต้น คุณครูนิลาวัลย์ น้อยชมภูคุณครูอรติยา เทียบพระ - - 424
2 ถึงแก่น ม.ต้น คุณครูพัชรินทร์ แสนพลเมือง - - - หน้าห้อง 612
3 วงโยธวาทิต ม.ต้น คุณครูจิตริน เทศแก้ว - - - 611
4 DIY science project ม.ต้น คุณครูพงศธร ทิพรักษ์คุณครูนัฎฐพร ทิพรักษ์ - - 1133
5 บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน ม.ต้น คุณครูฉัตรทอง ดวงลีดีคุณครูปัทมา กุลชาติ - - Easy Library
6 Artificial ม.ต้น คุณครูปทิดา เจตรัตนโภคินคุณครูนัฏทกร ศรีทำบุญ - - 235
7 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1 ม.ต้น คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตรคุณครูไกรสร รัตนวงศ์ - - 623
8 การถักโคเชห์ ม.ต้น คุณครูเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิ - - - 922
9 สารานุกรมไทย ม.ต้น คุณครูนงนุช จันทรโสภณคุณครูกุลวดี บงแก้ว - - 524
10 SketchUp ม.ต้น คุณครูมนตรี กุลหนองแดง - - - 715
11 มารยาทไทย ม.ต้น ม.ต้น คุณครูพวงผกา ศรีโบราณคุณครูวิรยา คำหนูไทย - - Easy Social
12 ชุมนุมท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ youtube ม.ต้น คุณครูวิไลลักษณ์ แก้วจุมพลคุณครูสมถวิล ภูแก้ว - - 432
13 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ต้น ม.ต้น คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ - - - 423
14 เพราะความสวยรอนานไม่ได้ ม.ต้น คุณครูพัชราภรณ์ หนองคายคุณครูกานต์มณี รุณชัยศรี - - 434
15 รักษ์เกษตร ม.ต้น คุณครูอุมาพร สุขสอาด - - - 923
16 กรีฑา ม.ต้น คุณครูจักรี ปรินทองคุณครูกนกพล แก้ววิเศษ - - สนามฟุตบอล
17 เกมและนันทนาการ ม.ต้น คุณครูกมลวรรณ แมเดอสันคุณครูกรรณิกา พลพุฒ - - 812
18 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.ต้น คุณครูกุลภัสสร ศิริพรรณ - - - 1136
19 เวทคณิต ม.ต้น คุณครูสุภัทรา โพธิ์หล้า - - - 233
20 Sci and Tech in NETFLIX ม.ต้น คุณครูปาริฉัตต์ ไวคำ - - - 1122
21 ภาษาจีน ม.ต้น ม.ต้น คุณครูสถาพร แซ่จ๋าวคุณครูนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน - - 331
22 English Network ม.ต้น คุณครูเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์คุณครูรัฐพล ศิริภูมิ - - 724
23 ท่องโลกไปกับภาษาสเปน ม.ต้น คุณครูวษิรฏา ภูวรกิจคุณครูนันทภัค แซ่โค้ว - - 722
24 A-MATH ม.ต้น 1 ม.ต้น คุณครูสุกัลยา ดอนมิ่งคุณคุณครูชนกนาถ วงศ์สุวรรณ - - Easy Math
25 A-MATH ม.ต้น 2 ม.ต้น คุณครูลักษมี สายบุตร - - - Easy Math
26 English around you ม.ต้น คุณครูเพลินจิต หิรัญคำคุณครูนิตยา ขันทะวงษ์ - - 729
27 ดอกไม้จันทน์แบ่งปันผู้ยากไร้ ม.ต้น คุณครูอดิศักดิ์ พันลีลา - - - 422
28 SUDOKU ม.ต้น คุณครูกฤติมา กึกก้องคุณครูปาริญ์ญา กุลหนองแดง - - 232
29 พลังสิบ ม.ต้น คุณครูกานตวดี กมลคุณครูยศวัฒน์ พาผล - - 112
30 วิทย์ คิด สนุก ม.ต้น คุณครูจุฑามาศ จันประเทืองคุณครูศิริพร สุขเอิบ - - Easy Science
31 ดนตรีพาเพลิน ม.ต้น คุณครูเพชรัตน์ จารุตันคุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ - - 626
32 แต้มสีเติมสรรค์ ม.ต้น คุณครูธนาผล ลากุลคุณครูกัลยรัตน์ หนันทุม - - 624
33 ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ ม.ต้น คุณครูประกาศิษย์ แทบมะลัย - - - 113
34 คอกาแฟ ม.ต้น คุณครูอุทัยวรรณ สอนเจริญคุณครูบุษกล แก้วบัวดี - - 1123
35 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น คุณครูปาริชาต พลบำรุงคุณครูมนทกานติ สิมมาคำ - - 234
36 Dream it Do it ม.ต้น คุณครูศุภิสรา จันทรโคตรคุณครูณดาภา หัศภาดล - - 721
37 Crossword Game ม. ต้น ม.ต้น คุณครูปฏิพัฒน์ สุดงามคุณครูหทัยชนก ธรรมศรี - - 744
38 สนุกกับงานประดิษฐ์ ม.ต้น คุณครูพิมกมล บัวละครคุณครูนงคราญ บุญอนันต์ - - 523
39 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ต้น คุณครูนิชดา บุญชิดคุณครูนุสรา ตันติยาสวัสดิกุล - - 731
40 Math for you &คณิตติชชิ่ง ม.ต้น คุณครูจิราภรณ์ เตชะนอกคุณครูปณิชา พัฒนานนท์ - - 245
41 Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ม.ต้น คุณครูอาทิตยา มวลเมืองสองคุณครูสุบรรณ์ ชัยคำดี - - 723
42 ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้าม.4 ม.ต้น คุณครูอัศวีนา ม่วงภูเขียว - - - 211
43 นิทานธรรมะ ม.ต้น คุณครูนงค์นุช ทองภูบาล - - - 216
44 นักบินน้อย ม.ต้น คุณครูวีระชน แสงศรีเรืองคุณครูปรีชา สอนศรี - - Resource 1
45 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ม.ต้น คุณครูจีรยานนท์ บุญทวีคุณครูสุนิสา วุ่นซีแซง - - 332
46 มหัศจรรย์ริบบิ้นแสนสวย ม.ต้น คุณครูภัสราภรณ์ พินิจ - - - 333
47 Ghost story telling club ม.ต้น คุณครูแพรวพรรณ เพ็งบุญคุณครูญานิศา ทองชัช - - 544
48 วิทย์คิดเล่น ม.ต้น คุณครูเชิดศักดิ์ ศรีเมือง - - - 111
49 บาสเกตบอล ม.ต้น ม.ต้น คุณครูนรินทร์ มหามิ่งมงคลคุณครูธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ - - โดมอเนกประสงค์
50 บริดจ์ ม.ต้น คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์คุณครูปฏิญญา มุ่งหมาย - - 212
51 Souvenir ม.ต้น ม.ต้น คุณครูรัฐศักดิ์ แก้วหานาม - - - ลานหน้า Easy Math
52 ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.ต้น คุณครูภาสกร แสงนิกุล - - - 421
53 การถักโคเชห์ 2 ม.ต้น คุณครูยลรดี ศุภรพนิตกุลคุณครูนิยรัตน์ แก้วกันยา - - 114
54 แบดมินตัน ม.ต้น คุณครูพิชญกานต์ วาทโยธา - - - โรงยิมอาคาร 10
55 เครื่องบินกระดาษพับ ม.ปลาย คุณครูอาริศรา อรรคษรคุณครูชุมพร อินทรจักรพงษ์ - - Easy Science
56 English for Entertainment ม.ปลาย คุณครูพิณวดี บัวแตงคุณครูจิราพร ฉิมหลวง - - 724
57 เย็บปักถักร้อย ม.ปลาย คุณครูเกศสุดา จุฬานนท์ - - - 523
58 เทคนิคการเเต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ ม.ปลาย คุณครูวราภรณ์ หล้าหาร - - - 123
59 KKW Board Games ม.ปลาย คุณครูปฏิญญา มุ่งหมายคุณครูเชาว์วัฒน์ ทองโคตร - - 211
60 Korean Language ม.ปลาย คุณครูทิวาทิพย์ ภูสะทดคุณครูนราวดี จังหาร - - 739
61 ตุ๊กตาจากถุงเท้า ม.ปลาย คุณครูปรีดา ตวนชัยภูมิ - - - 333
62 ซีรีส์สร้างสรรค์เพื่อชีวิต ม.ปลาย คุณครูสุพรรณี แก่นบุดดี - - - 321
63 ดูหนังฟังเพลง ม.ปลาย คุณครูสริตา สิมมาโคตร - - - 335
64 แอร์โรบิกวัยใสใส่ใจสุขภาพ ม.ปลาย คุณครูรัชนีวัลย์ พรหมแสงคุณครูศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์ - - โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันออก)
65 physic mechanic ม.ปลาย คุณครูกิตติพงษ์ สะท้านบัว - - - 141
66 เกมนันทนาการสร้างสรรค์ ม.ปลาย คุณครูลักษณาวดี ศรีสุขคุณครูจิราภรณ์ ลักขณานุกูล - - 125
67 คณิตศาสตร์หรรษา ม.ปลาย คุณครูนงนุช ฐากุลธเนศ - - - 226
68 Unseen Travel ม.ปลาย คุณครูเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์ - - - 135
69 Souvenir ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูรสิกกานต์ รัตตศิริ - - - ลานหน้า Easy Math
70 บ้านนักคิด ม.ปลาย คุณครูจิรภัทร ทองชุม - - - 223
71 Five-A-Side ม.ปลาย คุณครูปฐมพงศ์ คำจันทร์ดีคุณครูหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง - - สนามหญ้าเทียม
72 บริดจ์ ม.ปลาย คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์คุณครูภาคิไนย กะสินรัมย์ - - 212
73 MATH FOR FUN ม.ปลาย คุณครูธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส - - - 1148
74 คอมพิวเตอร์ทั่วไป ม.ปลาย คุณครูนฤพล สีน้อยขาว - - - 716
75 เกมส์คณิต ม.ปลาย คุณครูสุดาพร พาระพัฒน์ - - - 222
76 E-Sport ม.ปลาย คุณครูนราภรณ์ หนองหลวง - - - 714
77 จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด ม.ปลาย คุณครูวสัญ จันทร์พยา - - - สำนักงานอาคารสถานที่อาคาร 9
78 TikTok ม.ปลาย คุณครูบุษกร เทืองน้อย - - - 145
79 สภานักเรียน ม.ปลาย คุณครูอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้วคุณครูจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ - - ห้องคณะกรรมการนักเรียน
80 นักศึกษาวิชาทหาร 1 ม.ปลาย คุณครูทินกร อนุพันธ์คุณครูนำพงศ์ สุขสบาย - - โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก)
81 นักศึกษาวิชาทหาร 2 ม.ปลาย คุณครูศุภชัย กองเกิดคุณครูเชาวรัตน์ สุดเพราะ - - โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก)
82 นักศึกษาวิชาทหาร 3 ม.ปลาย คุณครูวิทยา จอมทองคุณครูพายุพงศ์ พายุหะ - - โดมอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก)
83 คนมีเสน่ห์และมีโชค ม.ปลาย คุณครูธนิดา ท้าวนาง - - - ลานหน้า 116
84 Happy Song ม.ปลาย คุณครูภัทรานที ธัญพัศกรณ์คุณครูนิศารัตน์ เหล่าคำ - - 729
85 ฟุตบอล ม.ปลาย คุณครูนัฐวุฒิ เล็กสุวงษ์ - - - สนามฟุตบอล
86 งานใบตอง ม.ปลาย คุณครูรัตนาพร น้อยลำ - - - 911
87 ไพ่ยิปซีโหราศาสตร์พยากรณ์ ม.ปลาย คุณครูจุไรรัตน์ แอมนนท์คุณครูญาตา กรุณากร - - Easy Library
88 หรรษาภาษาไทย ม.ปลาย คุณครูพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์ - - - 522
89 ครอบครัวพอเพียง ม.ปลาย คุณครูยุพิน ขุนทองคุณครูสวรรยา นามพรหม - - 431
90 Common Words ม.ปลาย คุณครูสุภาพ กิดาการคุณครูสำราญ สิกขากิจ - - 334
91 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย คุณครูศิวะ ปินะสา - - - 126
92 Crossword Game ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์คุณครูสุจิน นามสทอน - - 738
93 ไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ ม.ปลาย คุณครูพชรภรณ์ เสนาสิงห์คุณครูชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์ - - ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 11 ทิศตะวันออก
94 เอ แม็ท ( A- MATH ) ม.ปลาย คุณครูศิริลักษณ์ แสงกระจาย - - - 232
95 Portfolio ม.ปลาย คุณครูสิริพร ระวีกุล - - - 713
96 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 2 ม.ปลาย คุณครูดวงรัตน์ ดียาคุณครูไกรสร รัตนวงศ์ - - ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 11 ทิศตะวันตก
97 ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูจิรภา พันธ์ไชยรา - - - งานช่าง 1
98 ห้องสมุด ม.ปลาย คุณครูทักษอร อาษาพันธ์คุณครูชนิดาภา โสหา - - Easy Library
99 ประวัติศาสตร์นอกตำรา ม.ปลาย คุณครูวัชรา รุ่งสว่าง - - - 433
100 ร้อยรักถักทอ ม.ปลาย คุณครูศิริเพ็ญ ศรีตระกูล - - - หน้าห้อง 323
101 Love Song ม.ปลาย คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร - - - 626 และ 932
102 DIY สร้างสรรค์งานด้วยมือเรา ม.ปลาย คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร - - - 715
103 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ - - - Resource 2
104 รักคณิต ม.ปลาย คุณครูนานกิตติศักดิ์ ลีเลิศ - - - 532
105 Free Style Dance for Health (เต้นเพื่อสุขภาพ) ม.ปลาย คุณครูประภารัตน์ เนื่องแก้ว อารีล้นคุณครูทิพวรรณ ศรีตระกูล - - ลานกีฬาหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์
106 ดูดาวเบื้องต้น ม.ปลาย คุณครูศิริกุล ทาแดง - - - ลานหน้าห้องวิชาการ
107 ท่องไปกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ม.ปลาย คุณครูขัตติยา ขัตติยะวงศ์ - - - 143
108 สนุกคิด สนุกวิทย์ ม.ปลาย คุณครูจุรีภรณ์ ปรินทอง - - - หน้าห้อง 612
109 ส่งเสริมบุคลิกภาพ ม.ปลาย คุณครูจันจิรา ทวยนันท์คุณครูนันทนา แสนจำลาห์ - - 122
110 โหราศาสตร์ (HOROSCOPE) ม.ปลาย คุณครูณัฐฎกันย์ พิมพ์นารากร - - - 332
111 ฮูล่าฮูป ม.ปลาย คุณครูนันท์นภัส อุดมรักษ์คุณครูอรทัย พรมลี - - หน้าอาคาร 9
112 กระดาษมหัศจรรย์ ม.ปลาย คุณครูวิภาดา จอมทอง - - - 132
113 หมากรุกไทย 1 ม.ปลาย คุณครูชัชวาล นามปรีดาคุณครูวิไลวรรณ สิมโฮง - - 216
114 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูอัจฉริยา พหลทัพคุณครูสุทธาภรณ์ พราววิเชียร - - 225
115 วอลเล่ย์บอล ม.ปลาย คุณครูแก้วทิพย์ ภูงามเงินคุณครูวิริยกุล อุ่นอ่อน - - สนามวอลเลย์บอล
116 สัพเพเหระตามอำเภอใจ ม.ปลาย คุณครูสิรินาถ จันทวงษ์คุณครูสุกัญญา อภิรัตนวงศ์ - - Cover Way ข้างหอพระพุทธ
117 Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ม.ปลาย คุณครูอาทิตยา มวลเมืองสองคุณครูสุบรรณ์ ชัยคำดี - - 727
118 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ปลาย คุณครูอภินุช นาเลาห์คุณครูพิชยา พิทยาวัฒนชัย - - 741
119 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย คุณครูนาคิน สัจจะเขตต์คุณครูเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ - - 245
120 English is all around ม.ปลาย คุณครูขวัญพิศ ทองคำวงศ์ - - - 721
121 Math multilevel ม.ปลาย คุณครูกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวคุณครูวรจิตร ทิพเนตร์ - - 241
122 สื่อสร้างสรรค์อ่านเขียนสะกดคำ ม.ปลาย คุณครูอนงค์ บุญเลิศ - - - 524
123 Jigsaw ม.ปลาย คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์คุณครูณัชทัต ลิมป์เศวต - - 131
124 Sing a song! ม.ปลาย คุณครูศิวพร เทพจั้งคุณครูแพรวสุภา เหล่าศิริ - - 112
125 ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ม.ปลาย คุณครูสุขสรรค์ มะระครอง - - - สนามฟุตบอล
126 Using Tinder for language practice ม.ปลาย คุณครูกุนตี ภูพานเพชรคุณครูกมลพัชร ไชยาดุลานันท์ - - 732
127 แต้มบุญ ม.ปลาย คุณครูศุภรดา บุญจุฑาสิริกุลคุณครูกุลธิดา ทีน้อย - - 121
128 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ม.ปลาย คุณครูธัญณรัตน์ ปรินทองคุณครูกัญญา เกื้อกูล - - 113
129 ตะลุยโจทย์คณิต ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูปิยนารถ สุริยหาร - - - 224
130 ฝึกสมอง ประลองปัญญา ม.ปลาย คุณครูภัทรวดี นามวงษ์คุณครูอารียา วัฒนวิมลภิญโญ - - 114
131 ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย คุณครูนัทธ์ชนัน ศรีโพนทันคุณครูกฤษณา กานต์รังสรรค์ - - 331
132 แต้มสีเติมฝัน ม.ปลาย คุณครูขนิษฐา หอมสินคุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ - - 622
133 ละครประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ม.ปลาย คุณครูกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิคุณครูอรรถกร เกษรแก้ว - - 432
134 ทำไปเรื่อย ม.ปลาย คุณครูปุณณดา จันสูงคุณครูจีราภรณ์ มิ่งขวัญ - - 134
135 Vector ง่าย ๆ ด้วย illustrator ม.ปลาย คุณครูรติ จอกสำนัก - - - 1111
136 Learn English Through Media ม.ปลาย คุณครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ - - - 242
137 A-Math เกมต่อเลขคำนวณ ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูธีระพงษ์ ชัยบอนคุณครูกัณฐิกา มาวัน - - Easy Math
138 TikTok creators ม.ปลาย คุณครูทัศนีย์ แสงศรีเรือง - - - 142
139 บอร์ดเกมสังคมศึกษา ม.ปลาย คุณครูอังคนา ใจตรง - - - Easy Social
140 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ ม.ปลาย คุณครูศราวุฒิ ช่วยเงินคุณครูฐานพัฒน์ พรมทา - - โรงยิมอาคาร 10
141 การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva ม.ปลาย คุณครูนิสานันท์ ชามะรัตน์ - - - 231
142 ชีวิตติด Content ม.ปลาย คุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรมคุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร - - 544

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนน.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000