โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลำดับ ชื่อรายวิชาชุมนุม ระดับชั้น ครูประจำวิชา1 ครูประจำวิชา2 ครูประจำวิชา3 ครูประจำวิชา4 ห้อง PDF รายชื่อ
1 การออกแบบด้วย SketchUp ม.ต้น คุณครูมนตรี กุลหนองแดง - - - 716
2 Comic strip and 2D Animation for kids ม.ต้น คุณครูพิมกมล บัวละครคุณครูทักษอร อาษาพันธ์คุณครูนงคราญ บุญอนันต์ - 715
3 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.ต้น คุณครูนราภรณ์ หนองหลวงคุณครูนฤพล สีน้อยขาว - - 1111
4 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ต้น ม.ต้น คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ - - - 713
5 เราจะรวยด้วย"กราฟิก" ม.ต้น ม.ต้น คุณครูรติ จอกสำนัก - - - resouce2
6 การละเล่นพื้นบ้าน ม.ต้น คุณครูกรรณิกา พลพุฒ - - - ลานหน้าอาคาร 8
7 กรีฑา ม.ต้น คุณครูจักรี ปรินทอง - - - สนามฟุตบอล
8 คนรักเสียงเพลง ม.ต้น คุณครูดุษฎี สุวรรณวงศ์ - - - 821
9 ฟุตบอล ม.ต้น คุณครูกนกพล แก้ววิเศษคุณครูศุภชัย กองเกิดคุณครูธีรวัฒน์ ทานศรี - สนามฟุตบอล
10 บาสเกตบอล ม.ต้น คุณครูนิรันดร์ กาทองคุณครูนรินทร์ มหามิ่งมงคล - - สนามบาสเกตบอล
11 ดนตรีพาเพลิน ม.ต้น คุณครูเพชรรัตน์ จารุตันคุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ - - 626 , ห้อง Tattoo clour
12 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1 ม.ต้น คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตรคุณครูดวงรัตน์ ดียาคุณครูไกรสร รัตนวงศ์ - 623 , ลานใต้อาคาร 11
13 แต้มสีเติมสรรค์ ม.ต้น คุณครูขนิษฐา หอมสินคุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์คุณครูกัลยรัตน์ หนันทุมคุณครูธนาผล ลากุล 622 , 624
14 ผู้ค้า ม.ต้น คุณครูเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิ - - - 922
15 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ม.ต้น คุณครูอุมาพร สุขสอาด - - - 923
16 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.ต้น คุณครูวิทยา จอมทองคุณครูทีนดา หอมเนตร - - 913
17 มารยาทไทย ม.ต้น คุณครูพวงผกา ศรีโบราณคุณครูวริยา คำหนุไทยคุณครูฐานพัฒน์ พรมทา - 421
18 ท่องโลกกว้าง ม.ต้น คุณครูอรติยา เทียบพระคุณครูนิลาวัลย์ น้อยชมภู - - 432
19 มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว ม.ต้น คุณครูสมถวิล ภูแก้ว - - - 422
20 ท่องโลกประวัติศาสตร์ ม.ต้น คุณครูพิชญากานต์ วาทโยธา - - - 433
21 เที่ยวไทยกันเถอะ ม.ต้น คุณครูเชาวนาท กราพันธ์ - - - 424
22 เที่ยวทั่วไทยไปกับแผนที่ ม.ต้น คุณครูวิไลลักษณ์ แก้วจุมพล - - - 423
23 เสพศิลป์เสนาะกรรณ ม.ต้น คุณครูรัชนีวัลย์ พรหมแสง - - - 521
24 นักเล่าเรื่อง Storyteller ม.ต้น คุณครูชนิดาภา โสหา - - - Easy Library
25 เกมต่ออักษรภาษาไทยเพื่อความเป็นเลิศ ม.ต้น คุณครูกุลวดี บงแก้วคุณครูนงนุช จันทรโสภณ - - 524
26 บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน ม.ต้น คุณครูปัทมา กุลชาติคุณครูฉัตรทอง ดวงลิดี - - Easy Library
27 Hola! ภาษาสเปน ม.ต้น คุณครูนันทภัค แซ่โค้วคุณครูวษิรฏา ภูวรกิจ - - 722
28 ภาษาจีน ม.ต้น คุณครูสถาพร แซ่จ๋าว - - - 336
29 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.ต้น คุณครูนุสรา ตันติยาสวัสดิกุลคุณครูนิชดา บุญชิด - - 732
30 เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง ม.ต้น คุณครูเพลินจิต หิรัญคำ - - - 731
31 ละครภาษาอังกฤษ ม.ต้น คุณครูจิราพร ฉิมหลวงคุณครูกุนตี ภูพานเพชร - - 743
32 Crossword Game ม.ต้น คุณครูสุจิน นามสทอนคุณครูปฏิพัฒน์ สุดงามคุณครูหทัยชนก ธรรมศรี - 738 , 739
33 English for you ม.ต้น คุณครูสุกัลยา วิทย์ตะคุณครูนิตยา ขันทะวงษ์ - - 331
34 English from Movies ม.ต้น คุณครูเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์คุณครูรัฐพล ศิริภูมิ - - 724
35 Play & Learn เพลินภาษาอังกฤษ ม.ต้น คุณครูอาทิตยา มวลเมืองสองคุณครูสุบรรณ์ ชัยคำดี - - 723
36 MC junior ม.ต้น คุณครูแพรวพรรณ เพ็งบุญ - - - 741
37 World Englishes ม.ต้น คุณครูณดาภา หัศภาดลคุณครูพัชราภรณ์ จันทรโคตร - - 729
38 เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น คุณครูภัสราภรณ์ พินิจคุณครูเฟื่องฟ้า กัณหาชัย - - 321 , 322
39 ถึงแก่น ม.ต้น คุณครูพัชรินทร์ แสนพลเมือง - - - ลานหน้า 612
40 Science show ม.ต้น คุณครูอุทัยวรรณ สอนเจริญคุณครูบุษกล แก้วบัวดี - - 112
41 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น คุณครูจุฑามาศ จันประเทืองคุณครูพงศธร ทิพรักษ์คุณครูณัฐชฎา ชัชวาลย์คุณครูศิริพร สุขเอิบ Easy Science
42 Metaverse Team ม.ต้น คุณครูประกาศิษย์ แทบมะลัย - - - 114
43 บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ ม.ต้น คุณครูนิยรัตน์ แก้วกันยา คุณครูกานตวดี กมลคุณครูยลรดี ศุภรพนิตกุล - 111 , 335
44 A-Math ม.ต้น คุณครูสุกัลยา ดอนมิ่งคุณคุณครูชนกนาถ วงศ์สุวรรณคุณครูลักษมี สายบุตร - Easy Math
45 TEDET คณิตศาสตร์ ม.ต้น คุณครูปณิชา พัฒนานนท์คุณครูจิราภรณ์ เตชะนอก - - 222 , 221
46 เวทคณิต ม.ต้น คุณครูสุภัทรา โพธิ์หล้า - - - 231
47 คณิตคิดเลขเร็ว ม.ต้น คุณครูปาริชาติ พลบำรุง - - - 216
48 ซูโดกุ (Sudoku) ม.ต้น คุณครูกฤติมา กึกก้องคุณครูปทิดา เจตรัตนโภคินคุณครูนัฏทกร ศรีทำบุญคุณครูปาริญ์ญา กุลหนองแดง 235 , 232 , 233 , 234
49 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.3 ม.ต้น คุณครูอัศวีนา ม่วงภูเขียว - - - 225
50 คณิตศาสตร์ชวนคิด ม.ต้น คุณครูนงค์นุช ทองภูบาล - - - 224
51 คณิตคิดสนุก ม.ต้น คุณครูกุลภัสสร ศิริพรรณ - - - 233
52 โฟล์คซอง ม.ต้น คุณครูรัฐศักดิ์ แก้วหานาม - - - 211
53 ชุมนุมกีฬาบริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ต้น คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์ - - - 223
54 วิทยาการหุ่นยนต์ ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูปาริฉัตร์ ไวคำคุณครูปรีชา สอนศรี - - resouce2
55 MCU : Micro Controller Unit ม.ปลาย คุณครูวีระชน แสงศรีเรือง - - - resouce1
56 เราจะรวยด้วย"กราฟิก" ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูนราภรณ์ หนองหลวงคุณครูรติ จอกสำนัก - - 1111
57 การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ - - - 716
58 การเขียนเว็บไซต์ ม.ปลาย คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร - - - 715
59 Portfolio ม.ปลาย คุณครูสิริพร ระวีกุล - - - 713
60 Five – A - Side ม.ปลาย คุณครูปฐมพงศ์ คำจันทร์ดีคุณครูณัฐวุฒิ เล็กสุวงษ์ - - สนามฟุตซอล
61 วอลเลย์บอล ม.ปลาย คุณครูแก้วทิพย์ ภูงามเงินคุณครูหนึ่งฤทัย สาตแสนเมือง - - สนามวอลเลย์บอล
62 รด. (พิเศษ) ม.ปลาย คุณครูศุภชัย กองเกิด - - - ลานหน้าอาคาร 8
63 ลีลาศ ม.ปลาย คุณครูกมลวรรณ ซื่อตรง - - - ห้องลีลาศ
64 ผู้ตัดสินฟุตบอล ม.ปลาย คุณครูสุขสรรค์ มะระครอง - - - สนามฟุตบอล
65 Love Song ม.ปลาย คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตรคุณครูเพชรรัตน์ จารุตันคุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ - 626 , ห้อง Tattoo Color
66 วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 2 ม.ปลาย คุณครูดวงรัตน์ ดียาคุณครูไกรสร รัตนวงษ์ - - 623 , ลานใต้อาคาร 11
67 แต้มสีเติมฝัน ม.ปลาย คุณครูสุจินต์ หอมสินคุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์คุณครูกัลยรัตน์ หนันทุมคุณครูธนาผล ลากุล 622 , 624
68 คหกรรม ทำอาหาร ม.ปลาย คุณครูรัตนาพร น้อยลำ - - - 933
69 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูจิรภาพันธ์ ไชยรา - - - งานช่าง 1
70 ประวัติศาสตร์นอกตำรา ม.ปลาย คุณครูวัชรา รุ่งสว่าง - - - 421
71 ครอบครัวพอเพียง ม.ปลาย คุณครูยุพิน ขุนทอง - - - 431
72 สิงห์ขอน ม.ปลาย คุณครูทศพร พานผา - - - 423
73 เศรษฐศาสตร์ DIY ม.ปลาย คุณครูนำพงษ์ สุขสบาย - - - 422
74 พุทธศาสน์ ม.ปลาย คุณครูอังคนา ใจตรง - - - 545
75 ชุมนุมสภานักเรียน (พิเศษ) ม.ปลาย คุณครูอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้วคุณครูจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ - - 822
76 สอวน. ภูมิศาสตร์ ม.ปลาย คุณครูศราวุฒิ ช่วยเงิน - - - 441
77 ประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ม.ปลาย คุณครูกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ - - - 432
78 บริหารธุรกิจ ม.ปลาย คุณครูอรรถกร เกษรแก้ว - - - 434
79 เปตอง ม.ปลาย คุณครูกิตติพล ตางจงราช - - - สนามเปตอง
80 ลิขิตฟ้าบนฝ่ามือโหราจารย์ ม.ปลาย คุณครูจุไรรัตน์ แอมนนท์ - - - Easy Library
81 คำคมขนมหวาน ม.ปลาย คุณครูสิรินาถ จันทวงษ์คุณครูสุกัญญา อภิรัตนวงศ์ - - 521
82 คัดลายมือสื่อภาษา ม.ปลาย คุณครูพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์ - - - 522
83 ประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย คุณครูอนงค์ บุญเลิศ - - - 523
84 เวทีนักพูด ม.ปลาย คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตรคุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรม - - 524
85 ใจรัก..ยามว่าง ม.ปลาย คุณครูญาตา กรุณากร - - - 532
86 แอโรบิควัยใสใส่ใจสุขภาพ ม.ปลาย คุณครูศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์คุณครูประภารัตน์ เนื่องแก้ว อารีล้นคุณครูทิพวรรณ ศรีตระกูล - ลานหน้าอาคาร 10
87 ไมค์ทองคำหมอลำสร้างสรรค์ ม.ปลาย คุณครูเฉลิมชัย พันธุรักษ์ - - - 544
88 Hola! ภาษาสเปน ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูนันทภัค แซ่โค้วคุณครูวษิรฏา ภูวรกิจ - - 722
89 ภาษาพาสนุก ม.ปลาย คุณครูสุภาพ กิดาการ - - - 732
90 โหราศาสตร์ Horoscope ม.ปลาย คุณครูณัฐฎกันย์ พิมพ์นารากร - - - 331
91 Board Games ม.ปลาย คุณครูนราวดี จังหาร - - - 723
92 Critical Reading ม.ปลาย คุณครูสำราญ สิกขากิจ - - - 336
93 Crossword Game ม.ปลาย คุณครูณัฏฐ์ณิชา วรรณทิพย์ - - - 741
94 English is all around ม.ปลาย คุณครูขวัญพิศ ทองคำวงศ์ - - - 743
95 English through social media ม.ปลาย คุณครูพายุพงษ์ พายุหะคุณครูสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ - - 334
96 English Movie ม.ปลาย คุณครูทิวาทิพย์ ภูสะทด - - - 744
97 Japanese and culture ม.ปลาย คุณครูพิชยา พิทยาวัฒนชัยคุณครูอภินุช นาเลาห์ - - 729
98 Happy Song ม.ปลาย คุณครูภัทรานที ธัญพัศกรณ์คุณครูนิศารัตน์ เหล่าคำ - - 742
99 Upskill Your English with Netflix ม.ปลาย คุณครูกมลพัชร ไชยาดุลานันท์คุณครูพิณวดี บัวแตง - - 724
100 เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูวรรณภา อริยาคุณครูปรีดา ตวนชัยภูมิคุณครูภูเบศ นามทะจันทร์ - 321 , 322
101 คนมีเสน่ห์ ม.ปลาย คุณครูนิวัติ ต่อนีคุณครูบังอร ใต้ชัยภูมิคุณครูธนิดา ท้าวนางคุณครูวราภรณ์ หล้าหาร ข้างอาคาร 1 ทิศตะวันออก
102 ดูดาวเบื้องต้น ม.ปลาย คุณครูศิริกุล ทาแดง - - - ลานหน้าห้องวิชาการ
103 จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด ม.ปลาย คุณครูวสัญ จันทร์พยา - - - หน้าป้าย kkw studio
104 มูเตลู สู่ความปัง ม.ปลาย คุณครูวิริยกุล อุ่นอ่อน - - - 132
105 ร้อยรักถักทอ ม.ปลาย คุณครูศิริเพ็ญ ศรีตระกูล - - - 323
106 ส่งเสริมบุคลิกภาพ ม.ปลาย คุณครูจันจิรา ทวยนันท์คุณครูบุษกร เทืองน้อยคุณครูนันทนา แสนจำลาห์ - 135
107 ชีวศิลป์ (Bio art) ม.ปลาย คุณครูอาริศรา อรรคษรคุณครูนัฏฐพร ทิพรักษ์คุณครูณัชทัต ลิมป์เศวต - 131
108 ฮูลาฮูป ม.ปลาย คุณครูอรทัย พรมลีคุณครูวิภาดา จอมทองคุณครูนันท์นภัส อุดมรักษ์ - หน้าอาคาร 1
109 Design and DIY ม.ปลาย คุณครูลักษณาวดี ศรีสุขคุณครูจิราภรณ์ ลักขณานุกูลคุณครูเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์ - 132,134,135
110 ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย คุณครูปุณณดา จันสูง คุณครูจีราภรณ์ มิ่งขวัญ - - 134
111 เราทำได้ขนมไทย ม.ปลาย คุณครูพชรภรณ์ เสนาสิงห์คุณครูชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์ - - 125
112 ฟิสิกส์โอลิมปิก ม.ปลาย คุณครูกิตติพงษ์ สะท้านบัว - - - 141
113 Sci เม้าท์ ม.ปลาย คุณครูกุลธิดา ทีน้อยคุณครูศิวพร เทพจั้งคุณครูศุภรดา บุญจุฑาสิริกุลคุณครูมิยาวดี หาโกสีย์ 121
114 STEM แบบเต็ม STEAM club ม.ปลาย คุณครูแพรวสุภา เหล่าศิริ - - - 123
115 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย คุณครูศิวะ ปินะสาคุณครูภัทรวดี นามวงษ์ - - 144
116 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ปลาย คุณครูกัญญา เกื้อกูลคุณครูธัญณรัตน์ ปรินทอง - - 113
117 หมากรุกไทย-สากล ม.ปลาย คุณครูชุมพร อินทรจักรพงษ์ - - - 145
118 ศึกษาชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก ม.ปลาย คุณครูขัตติยา ขัตติยะวงศ์ - - - 146
119 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ ม.ปลาย คุณครูนรินทร รัตนทาคุณครูจุรีภรณ์ ปรินทอง - - ลานหน้าห้อง 612
120 BARTER GAME ONLINE 2023 ม.ปลาย คุณครูยศวัฒน์ พาผล - - - หน้าห้อง 323
121 Health Science Help me pls. ม.ปลาย คุณครูอารียา วัฒนวิมลภิญโญ - - - 244
122 ตัดคลิปสร้างสรรค์ลง TikTok กัน ม.ปลาย คุณครูทัศนีย์ แสงศรีเรือง - - - 135
123 บอร์ดเกมวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย คุณครูภาสกร แสงนิกุล - - - 122
124 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย คุณครูอัจฉริยา พหลทัพคุณครูสุทธาภรณ์ พราววิเชียร - - 231 , 232
125 KKW Board Game ม.ปลาย คุณครูเชาว์วัฒน์ ทองโคตรคุณครูปฏิญญา มุ่งหมาย - - 233
126 ต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ม.ปลาย คุณครูกัณฐิกา มาวันคุณครูธีระพงษ์ ชัยบอน - - Easy math
127 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย คุณครูเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์คุณครูนาคิน สัจจะเขตต์ - - 235 , 245
128 Board games Dev ม.ปลาย คุณครูกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว - - - 234
129 การพัฒนาบุคลิกภาพ ม.ปลาย คุณครูสุดาพร พาระพัฒน์ - - - 1138
130 คณิตพิชิตมาร ม.ปลาย คุณครูภาคิไนย กะสินรัมย์ - - - 222
131 รักคณิต ม.ปลาย คุณครูกิตติศักดิ์ ลีเลิศ - - - 241
132 กีฬาบริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ปลาย คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์ - - - 211
133 ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ปลาย คุณครูนิสานันท์ ชามะรัตน์คุณครูรสิกกานต์ รัตตศิริ - - 225 , 224
134 คลินิกคณิต ม.ปลาย คุณครูสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร - - - 223
135 หมากรุกไทย ม.ปลาย คุณครูวิไลวรรณ สิมโฮงคุณครูปิยนารถ สุริยหารคุณครูชัชวาล นามปรีดา - 226 , 216 , 236
136 Math For Fun ม.ปลาย คุณครูธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส - - - 1148
137 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.ปลาย คุณครูศิริลักษณ์ แสงกระจาย - - - 221
138 บ้านนักคิด ม.ปลาย คุณครูจิรภัทร ทองชุม - - - 246

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนน.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000